Projekt „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, którego koordynacją zajmuje się Narodowy Fundusz, jest największym przedsięwzięciem inwestycyjnym w historii Sosnowca. Głównym celem zrealizowanej inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców Sosnowca, Katowic i Mysłowic.

Projekt „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu”, który obejmuje budowę kolektora sanitarnego „Bobrek” oraz modernizację oczyszczalni ścieków „Radocha II”, uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w grudniu 2003 r. W czerwcu 2006 r. rozpoczęto prace budowlane. Pomimo długotrwałych procedur przetargowych, od momentu podpisania wszystkich kontraktów realizacja projektu przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem i faktyczne zakończenie prac budowlanych nastąpiło w styczniu 2008 roku.

Beneficjentem projektu jest Gmina Sosnowiec. Zgodnie z zapisami Studium Wykonalności oraz wniosku o wsparcie przedsięwzięcia w ramach funduszu ISPA (obecnie Funduszu Spójności), po zakończeniu inwestycji majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu ma zostać wniesiony aportem do RPWiK Sosnowiec S.A.

W ramach projektu wybudowano kolektor sanitarny o długości 15 672 m, w tym kanał grawitacyjny 12 908 m i rurociąg tłoczny 2 764 m. W zakresie przebudowy oczyszczalni zmodernizowano istniejące obiekty na terenie oczyszczalni w celu usprawnienia jej pracy i przystosowania do przyjmowania większej ilości ścieków. Zlikwidowano 3 przestarzałe oczyszczalnie, a w ich miejsce zostały wybudowane 4 nowe przepompownie. Podczas układania kolektora sanitarnego „Bobrek” zastosowano nowoczesne techniki wykonywania robót budowlanych (m.in. zagęszczanie gruntu w wykopie metodą jego upłynniania, przewierty, mikrotunele), co pozwoliło na zminimalizowanie zagrożeń i uciążliwości wynikających z budowy kolektora w sąsiedztwie infrastruktury mieszkaniowej, drogowej i kolejowej.

Całkowita wartość projektu przekracza 30,2 mln euro (w tym koszty kwalifikowane 22,7 mln euro), z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności stanowi ponad 15,9 mln euro (70% udziału w kosztach kwalifikowanych).

Podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2007 w Poznaniu w dniu 21 listopada 2007 r. Gmina Sosnowiec zdobyła I miejsce i główną nagrodę w kategorii „Projekty realizowane w ramach Funduszu Spójności 2000-2006” oraz tytuł „Eko-Lidera Funduszu Spójności. Kapituła wyboru Eko-Lidera Funduszu Spójności uznała projekt „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu” za najsprawniej i najlepiej realizowany w Polsce projekt inwestycyjny z zakresu ochrony środowiska współfinansowany ze środków ISPA/Funduszu Spójności. Narodowy Fundusz koordynuje realizację 88 projektów inwestycyjnych, które w latach 2000-2006 otrzymały wsparcie finansowe z ISPA/Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Kontynuacją prac związanych z kolektorem sanitarnym „Bobrek” będzie kolejny projekt przygotowywany przez Gminę Sosnowiec pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap II”, planowany również z finansowym wsparciem Funduszu Spójności. Zakres prac będzie obejmować budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora „Bobrek” oraz w tych dzielnicach miasta, w których brak jest kanalizacji lub jest ona w bardzo złym stanie technicznym, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej.