Projekt kompleksowo objął inwestycje i modernizacje z dziedziny uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych. Zakończona w czerwcu 2006 r. część "wodna" pozwala na osiągnięcie po uzdatnieniu wody o możliwie najlepszym poziomie jakościowym. W efekcie wzrosła satysfakcja mieszkańców z jakości wody wodociągowej (mniej uwag i lepsza ocena, pomimo utrzymujących się stereotypów).

Część "ściekowa" polegała na dokończeniu modernizacji węzła biologicznego oczyszczalni ścieków oraz zmodernizowaniu węzła gazowo-osadowego. Na przełomie 2001 i 2002 r. Projekt został zakwalifikowany do finansowego wsparcia z unijnego funduszu przedakcesyjnego ISPA. Po wejściu Polski do Wspólnoty zobowiązania ISPY przejął unijny Fundusz Spójności. Beneficjentem Projektu jest Urząd Miasta Białystok, zaś realizacja - od początku do końca - należała do Wodociągów Białostockich. Całkowity koszt wynosi 18,3 mln euro, z czego dotacja pokrywa 56 proc. (10,2 mln euro).

W skład Projektu weszły cztery zadania inwestycyjne:
1. Budynek ozonowania wstępnego w stacji Jurowce (wykonanie: marzec 2004 - wrzesień 2005). Zmodernizowano układ technologiczny uzdatniania wody podziemnej przez zastosowanie ozonowania wstępnego w miejsce napowietrzania (ozon produkowany jest z ciekłego tlenu). W efekcie poprawiły się parametry fizykochemiczne i organoleptyczne wody uzdatnionej.
2. Budynek ozonowania pośredniego oraz filtrów węglowych w stacji Wasilków-Pietrasze (wykonanie: sierpień 2004 - czerwiec 2006) Uzdatnianie wody powierzchniowo - infiltracyjnej rozszerzono o procesy ozonowania pośredniego i filtracji węglowej.
3. Drugi etap modernizacji węzła biologicznego oczyszczalni ścieków w Białymstoku (wykonanie: wrzesień 2006 - lipiec 2007) To działanie zakończyło modernizację węzła biologicznego oczyszczalni ścieków. Pierwszy etap Wodociągi Białostockie samodzielnie zrealizowały w latach2001 - 2002.
4. Modernizacja systemu biogazu i obróbki osadu pościekowego w oczyszczalni ścieków w Białymstoku (wykonanie: październik 2005 - marzec 2008). To zadanie ma największy zakres w całym projekcie. Wybudowano m.in. nowatorską w skali kraju instalację suszenia i granulacji osadów ściekowych.

Zrealizowane zadanie pozwala na miejscu skutecznie je unieszkodliwić i przygotować do wszechstronnego wykorzystania przyrodniczego (także w rolnictwie - jako nawóz).Innym ważnym efektem tego zadania jest całkowite wykorzystanie biogazu, powstałego w procesie fermentacji osadu, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Zostaną nim ogrzane pomieszczenia techniczne, posłuży też do wytwarzania prądu przez generatory, zabezpieczające oczyszczalnię w dodatkowe, awaryjne źródło energii.