Wśród tych inwestycji znajdą się m.in.
- wybudowanie suszarni i spalarni osadów pościekowych,
- zmodernizowanie Stacji Uzdatniania Wody "Zachód" przy ul .Żeglarskiej,
- wybudowanie lub zmodernizowanie: 18 km sieci wodociągowych, 26 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 9,119 mln EUR. Czas wykupu obligacji ustalono na 18 lat a środki na wykup wyemitowanych obligacji pochodzić będą z przychodów, jakie uzyska Spółka. Decyzję o tym, do kogo będzie będzie skierowana emisja podejmie bank, który będzie jednocześnie organizatorem i gwarantem emisji obligacji.