Odcinek ten stanowi część sieci o łącznej długości 322 km, jakie zostaną zbudowane w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Sukcesywnie kolejne budynki będą podłączane do powstającej sieci.

Prace przy nowooddanym odcinku wykonało konsorcjum firm Mostostal Warszawa i „Hydrobiel”.
Wykonawca przed oddaniem do użytkowania sieci zobowiązany był przygotować dokumenty, do których obligowała go podpisana z inwestorem umowa oraz prawo budowlane. Były to m in. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, świadectwa odbioru robót, wyniki prób szczelności i pomiarów kontrolnych, certyfikaty zastosowanych materiałów, deklaracje zgodności i protokoły odbiorów technicznych.

Projekt „Gospodarka ściekowa w Tychach” został podzielony na kontrakty. Pierwszy kontrakt na budowę 83,6 km kanalizacji obejmuje Jaroszowice, Wygorzele i Cielmice.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności. Wartość inwestycji to ponad 141 mln EUR a dofinansowanie w wynosi 75 093 900 EUR.
W ramach projektu zbudowane i zmodernizowane zostanie ok. 322 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto uregulowane będzie 31,3 km rowów i potoków oraz zmodernizowana gospodarka osadowa w Oczyszczalni Ścieków Urbanowice.