Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas Marszałek powiedział, że celem nowego projektu jest wdrażanie nowoczesnych metod ochrony wód rzecznych. Zgłoszono już tzw. obszar pilotażowy: rzekę Baudę z ujściem do Zalewu Wiślanego w okolicy Fromborka. Marszałek podkreślił, że ten obszar jest terenem pilotażowym dla całej Polski.
Województwo warmińsko-mazurskie zostało zaproszone do współpracy przez radę regionalną okręgu Kalmar w Szwecji działającą także w strukturach Euroregionu Bałtyk.
Owocem wspólnego projektu ma być złożenie wniosku i pozyskanie środków na realizację pomysłów z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.
Głównym celem projektu jest nowoczesne gospodarowanie wodą przez zarządzanie wodami zlewni rzek z silnym udziałem lokalnych partnerów. Każdy z obszarów pilotowych powoła partnerstwo użytkowników wody, przygotuje program działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń wód substancjami organicznymi i innymi substancjami, niebezpiecznymi dla jakości wód. Obszary pilotowe wymienią się później swoimi doświadczenia ze wszystkimi partnerami projektu. W Szwecji wyznaczono dwa obszary pilotażowe, na Litwie jeden. Obserwatorami będą partnerzy z Ukrainy.
Analizą wniosków zajmie się również Euroregion Bałtyk, który powoła grupę roboczą składającą się z ekspertów, naukowców i polityków, zajmującą się sprawami wody. W planach znalazły się też programy edukacyjne, programy wymiany dla obszarów pilotowych, seminaria Forum Wody, otwarte dla wszystkich partnerów na obszarze Południowego Bałtyku. Zostaną powołane partnerstwa użytkowników wody, współpracujące z właściwymi instytucjami, odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną, które m.in. będą planować i wdrażać działania, wprowadzać w życie dobre praktyki, rozpowszechniać technologię.
Natomiast samorząd województwa nawiąże współpracę z lokalnymi władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i użytkownikami wody. Zajmie się organizacją cyklu spotkań informacyjnych oraz zorganizowaniem konferencji podsumowującej działania w zlewni pilotowej.