Współorganizatorami II Konferencji Technicznej zostały dwa międzynarodowe stowarzyszenia: PE 100+ Association, które zrzesza wytwórców polietylenów wysokiej jakości do produkcji rur oraz PVC4Pipes skupiające producentów rur z polichlorku winylu, surowców i urządzeń do ich produkcji. Za cel wydarzenia organizatorzy przyjęli zapoznanie uczestników z właściwościami rur wykonanych z najnowszych tworzyw polimerowych, korzystnym wpływem stosowania takich rur do budowy nowoczesnych rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych, jak również przywracania przy ich pomocy sprawności technicznej starym rurociągom.
II Konferencja odbyła się pod patronatem Wiceministra Gospodarki Adama Szejnfelda. Patronat naukowy nad wydarzeniem objęły: Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z Torunia.

W obradach uczestniczyło 160 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele zakładów wodociągowych, firm produkujących rury z tworzyw sztucznych, projektanci oraz przedstawiciele uczelni i instytutów. Uczestnictwo w konferencji stało się więc okazją do wymiany poglądów, głównie między producentami rur z tworzyw sztucznych i materiałów do ich produkcji a zakładami wodociągowymi, czyli ich głównymi użytkownikami.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prezes Zarządu PRiK Maciej Trojnarski. Łącznie wygłoszono 16 referatów, pośród nich wykład zatytułowany: „Korzyści z innowacji w sieciach wodociągowych”, który został wygłoszony przez profesora Ekonomiki i Zarządzania Zakładami Użyteczności Publicznej Alessandro Marangoniego, będącego jednym z największych ekspertów w dziedzinie strategii, finansów i zarządzania środowiskiem.

W trakcie sesji można było zapoznać się z referatem Adriana Popa i Pascale Godona, w którym poruszono temat wymagań materiałowych dla technologii bezwykopowych. Stwierdzono, że polietylen stał się niezwykle popularny jako materiał stosowany do produkcji rur ciśnieniowych od czasu jego wprowadzenia w 1954 r. Zastosowanie polietylenu do produkcji rur wymaga jednakże odpowiednich badań, potwierdzających, że jego zastosowanie jest słuszne. Autorzy w swoim referacie udowodnili, że udało się osiągnąć rozwiązanie kompromisowe, co do metod badawczych. Zwrócili również uwagę na dostępność surowców spełniających lub przekraczających wymogi narzucone przez najnowsze rozwiązania technologiczne.

Podczas sesji swój referat: „Wyroby budowlane z zakresu inżynierii sanitarnej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego” wygłosił Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dr inż. Jan Bobrowicz. To wystąpienie nakreśliło uczestnikom sprawę aktualnych regulacji prawnych dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie. O przyszłościowym zastosowaniu rur z tworzyw sztucznych zapewniali w swoich referatach: przedstawiciel Stowarzyszenia PRiK Rafał Jankowski oraz przedstawiciel Stowarzyszenia PVC4Pipes Christian Salin. Eksperci PRiK przedstawili 5 referatów unaoczniających perspektywy zastosowania rur z tworzyw sztucznych, metody ich wytwarzania, warunki prawidłowego układania oraz ich zalety w porównaniu z zastosowaniem rur tworzonych z materiałów tradycyjnych - kamionki. W kolejnych referatach przedstawiono wybrane zagadnienia z Wytycznych Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, odnośnie stosowania rur z tworzyw sztucznych.

Goście zagraniczni wygłosili 10 referatów, większość z nich została zaprezentowana przez ekspertów PVC4Pipes i PE 100+ już wcześniej, na światowej konferencji Plastic Pipes w Budapeszcie we wrześniu 2008 r.

Poza wykładami, uczestnicy obrad mieli możliwość uczestniczenia w wycieczce na platformę widokową Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Dwa dni konferencji stały się okazją do poruszenia rozmaitych tematów dotyczących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych z tworzyw sztucznych oraz do poznania zalet takich sieci. Poza tym, spotkanie umożliwiło jego uczestnikom wymianę doświadczeń i ściślejszą integrację w ramach środowiska branżowego.