„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej” jest największym realizowanym w historii gminy Wadowice projektem. Jego wartość wynosi 17, 609 mln EUR z czego 85% pokrywa UE, w ramach Funduszu Spójności. Beneficjentem środków jest Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

W ramach tego projektu, w styczniu 2007 r. rozpoczęto roboty budowlane. Po 24 mies. prac utworzono 53 km nowej kanalizacji oraz 16 km sieci wodociągowej. Obecnie trwają prace nad modernizacją oczyszczalni ścieków oraz Zakładu Uzdatniania Wody w Wadowicach.

W 2005 r. uzyskano dofinansowanie z Funduszu Spójności na sumę prawie 15 mln EUR. Następnie podpisano umowy między głównym realizatorem, Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przed przystąpieniem do realizacji projektu wykonano prace przygotowawcze i koncepcyjne. Inwestycja została podzielona na cztery niezależne kontrakty.

Pierwszy kontrakt jest związany z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Wadowicach. Dzięki przebudowie zwiększy się przepustowość oczyszczalni i możliwe będzie przyjmowanie ścieków z nowo skanalizowanych obszarów gminy. Stan zaawansowania kontraktu wynosi 53%.

Drugi kontrakt obejmuje wybudowanie 27 km nowej kanalizacji w Zaskawiu, Jaroszowicach i Ponikwi-Chobocie. Realizacja tego etapu została zakończona w sierpniu 2008 r. Do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 426 posesji z 569 objętych projektem.

W ramach trzeciego kontraktu znajduje się wybudowanie 25,7 km kanalizacji sanitarnej oraz 16 km sieci wodociągowej w Choczni, Ponikwi i centrum Wadowic. Kontrakt dotyczy bezpośrednio 1200 mieszkańców. Jego realizacja jest zaawansowana w 93%.

Czwarty kontrakt obejmuje modernizację zakładu Uzdatniania Wody w Wadowicach, mający na celu poprawienie jakości wody pitnej. Realizacja tego kontraktu rozpoczęła się w październiku 2008 r., a stan jego zaawansowania to 10%.

Projekt o nazwie: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej” jest największym przedsięwzięciem, realizowanym w gminie Wadowice. Dzięki inwestycji w znaczący sposób poprawi się stan środowiska w gminie, dojdzie do zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego obiektów położonych na terenie inwestycji oraz poprawi się jakość wody pitnej na terenie aglomeracji.