Szczeciński projekt jest jedną z największych tego typu inwestycji inwestycji w Europie środkowo-wschodniej.

W ramach projektu realizowana jest m.in. budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków „Pomorzany”, modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczecinie Zdrojach, budowa stacji filtrów na węglu aktywnym w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”, budowa 200 km nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, renowacja 60 km istniejącej sieci kanalizacyjnej, budowa dwóch magistral wodociągowych, pięciu pompowni ścieków wraz z kolektorami tłocznymi.

Zgodnie z harmonogramem wszystkie kontrakty na roboty maja się zakończyć w tym roku. Z raportu realizacji prac wynika, że do końca stycznia zaawansowanie rzeczowe projektu przekroczyło 80% i wydano 75% pieniędzy. Również pozostałe zadania w dużej mierze są zrealizowane.

Na pełnych obrotach pracuje przebudowana oczyszczalnia „Zdroje” a jej wydajność docelowa to 18 tys. m3 ścieków na dobę. Oczyszczalnia jest zdolna do obsługi ponad 100 tys. mieszkańców. Na jej przebudowę wydano ponad 17,5 mln EUR.

Oczyszczalnia „Pomorzany” będzie mieć wydajność aż czterokrotnie większą - 66 tys. m3 ścieków na dobę i może obsłużyć 400 tys. ludzi. Na jej przebudowę wydane zostanie 47 mln EUR.

Dzięki realizacji tej ogromnej inwestycji system wodno-ściekowy Szczecina zostanie dostosowany do wymogów prawa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz przyczyni się do poprawy jakości i zaopatrzenia w wodę.