Wartość kontraktu konsorcjum wynosi: 276.096.562,88 zł netto.
Jako okres gwarancji wyznaczono 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa przejęcia (I etap gwarancji i rękojmi – okres zgłaszania wad) oraz 24 miesiące od daty zakończenia okresu zgłaszania wad (II etap okresu gwarancji i rękojmi).
Płatność została określona na 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego kompletu dokumentów.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania wynosi 33 683 780,67 zł a 70% wartości gwarancji dobrego wykonania będzie zwrócone 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. Pozostałe 30% kwoty zostanie zwrócone do 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.
W zakresie kar umownych płaconych przez wykonawcę przewiduje się: 0,05% od kwoty kontraktu za każdy dzień zwłoki za przekroczenie terminu zakończenia robót; za przekroczenie terminu usunięcia wad – 0,05% kwoty kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki oraz 30% - w sytuacji odstąpienia od wykonania warunków umowy.
Limit kar ustalono na 20% kwoty kontraktowej brutto za zwłokę.
Całkowita wartość kontraktu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Budimeksu SA.