Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie to jedyna w Polsce organizacja samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej. Swoją działalność rozpoczęła w 1992 r. i zrzesza już 435 przedsiębiorstw, co stanowi 85% rynku wody pitnej w Polsce.
Działania Izby skupiają się na stworzeniu dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Zajmuje się bieżącą interpretacją obowiązujących przepisów, monitorowaniem propozycji zmian, uczestniczy w tworzeniu prawa związanego z branżą oraz wprowadzaniem funkcjonalnych rozwiązań. Jednym z jej priorytetowych zadań jest działanie na rzecz ochrony środowiska. Izba prowadzi również szeroko zakrojoną działalność doradczą i szkoleniową. Jest reprezentantem interesów swoich członków na forum ogólnopolskim a zwłaszcza wobec organów państwowych i samorządowych.
Izba jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, Polskiej Korporacji Targowej w Poznaniu a także Międzynarodowej Organizacji Zaopatrzenia w Wodę IWA z siedzibą w Londynie i Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków EURAU z siedzibą w Brukseli.
IGWP corocznie organizuje jedne z najważniejszych w Europie i główne w Polsce Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji. Ponadto, co trzy lata odbywają z jej inicjatywy Kongresy Wodociągowców Polskich, które stanowią forum do wypowiadania się w najważniejszych dla branży kwestiach.
W czasie obchodów jubileuszowych w Bydgoszczy nie zabrakło miejsca na panel konferencyjny, kiedy to zostało wygłoszone kilka referatów branżowych. Prof. P.M. Huck z Uniwersytetu Waterloo mówił na temat stanu wiedzy oraz kierunków i prognoz zmian w zakresie technologii uzdatniania wody, by była ona bezpieczna do spożycia oraz omawiał zagadnienia dotyczące planowania uzdatniania wody w przyszłości.
Na temat kierunków planowanych zmian w Dyrektywie Osadowej Unii Europejskiej wypowiedział się prof. Marek Gromiec. W swym referacie koncentrował się na zagadnieniach osadów ściekowych, ich powstawania, metod zagospodarowania, składowania. Zwracał również uwagę na fakt, że w Polsce konieczne są rozwiązania regionalnej przeróbki osadów i otwarcie się na najważniejsze światowe rozwiązania, w tym przykładowo szkliwienie osadów ściekowych.
Dr Agnieszka Kopańska i dr Joanna Siwińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW prezentowały referat "Prognozy taryfowych cen i stawek w świetle realizowanych programów inwestycyjnych oraz zmian udziału środków pomocowych". W swoim opracowaniu podjęły próbę oszacowania, w jaki sposób powiększenie wartości majątku przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, związane z niezbędnymi inwestycjami, jakie trzeba przeprowadzić w tym sektorze, wpłynie na wysokość opłat pobieranych przez przedsiębiorstwa i w konsekwencji, na dostępność wody dla gospodarstw domowych w latach 2006-2015. Wojciech Deska z Europejskiego Banku Inwestycyjnego omawiał diagnozy przekształceń instytucjonalnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
Stanisław Drzewiecki, Prezes Izby, rozprawiał na temat przemian przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w ostatnich 15 latach. Podkreślił, że okres przedakcesyjny i okres po akcesji do UE znacząco przyspieszyły skracanie dystansu branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce w stosunku do krajów Zachodniej Europy. Branża wod-kan uległa w latach 1990-2006 istotnym przeobrażeniom i proces ten nie jest zakończony. Ewolucja otoczenia ustrojowego i, co za tym idzie, prawnego oraz gospodarczego, społecznego i środowiskowego będzie trwać, wywierając wielokierunkowy wpływ na przemiany wewnętrzne podmiotów branżowych.
Jubileusz uświetniła także okolicznościowa gala wieczorna, kiedy wręczono odznaczenia państwowe oraz medale IGWP. Wśród odznaczonych medalami znaleźli się Członkowie Honorowi Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" - Apolinary L. Kowal, January Malgaski, Stanisław A. Rybicki, Jan Zdunek i Józef Wiśniewski.
W ramach rozrywki galę uświetnił program satyryczno-muzyczny Magdy Umer i Andrzeja Poniedzielskiego "Chlip Hop".
Z okazji niedawnej rocznicy 15-lecia istnienia nasza Redakcja gratuluje wszystkim odpowiedzialnym za funkcjonowanie Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" dotychczasowych osiągnięć oraz życzy wszelkiej pomyślności w dalszej, rzetelnej działalności.