Łączna wartość dwóch programów realizowanych w ramach tej inwestycji to ponad 200 mln euro i jest to, po Szczecinie, drugi tak znaczący projekt kanalizacyjny w Polsce. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy są spółką, której podstawowym zadaniem jest produkcja i dostarczanie wody mieszkańcom miasta oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych. Aktualna produkcja wody przez MWiK kształtuje się na poziomie 65 tysięcy metrów sześciennych na dobę, co pozwala na obsługę około 95 procent mieszkańców Bydgoszczy. Do działań MWiK należy też koordynowanie inwestycji w dziedzinie odtworzenia, modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej. Dlatego też w 2002 roku spółka rozpoczęła realizację pierwszego dużego programu inwestycyjnego "Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny", finansowanego z kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz grantu ISPA Unii Europejskiej. W 2004 roku UE zdecydowała się na przyznanie Bydgoszczy dotacji z Funduszu Spójności na realizację kolejnego projektu Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II". Wspomniana kwota 200 milionów euro, stanowiąca wartość obu projektów, skłoniła MWiK do wyemitowania obligacji przychodowych, dzięki czemu otrzymała bardzo wysoką ocenę ratingową. Planowane prace obejmują budowę i remonty kilkuset kilometrów sieci i magistral, poprawę jakości wody pitnej oraz kompleksowe uporządkowanie systemu kanalizacyjnego i wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń rzeki Brdy i Kanału Bydgoskiego.

Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II
Główne cele programu to rekultywacja i renowacja istniejącego systemu kanalizacyjnego, rozbudowa i modernizacja systemu dla uzyskania pełnej zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, zaopatrzenia w wodę i utylizacji odpadów. Główne obszary działania to zabezpieczenie ochrony ujęć wody oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, ochrona wody pitnej przed zanieczyszczeniem, sprawne i efektywne działanie gospodarki ściekowej, renowacja i budowa infrastruktury wodociągowej w celu zapewnienia stałej dostawy wody wodociągowej oraz przyłączenia ludności z obszarów obecnie jej pozbawionych. Realizacja planowanych zadań umożliwi osiągnięcie standardów Unii Europejskiej zwartych w dyrektywach: - w zakresie wody pitnej - 98/613/EEC,75/440/EEC,80/778/EEC - w zakresie gospodarki ściekowej - 91/271/EEC - w zakresie odpadów - 91/692/EEC,75/442/EEC Spełnienie tych norm pozwoli na uzyskanie znaczących zmian w zakresie ekologii działalności wodno-kanalizacyjnej miasta. W dziedzinie ochrony środowiska należy wymienić następujące kwestie: - redukcja azotu ogólnego i fosforu ogólnego, ChZT, zawiesiny, BZT5 poprzez wyeliminowanie zrzutów do środowiska naturalnego; - redukcja ładunku metali ciężkich ze środowiska naturalnego; - utylizacja osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków; - osiągnięcie II klasy czystości wody rzeki Brda. Realizację projektu podzielono na dwie zasadnicze części: renowacja magistral wodociągowych oraz renowacja kanalizacji.

Renowacja magistral wodociągowych
Zaplanowano oczyszczenie i uszczelnienie magistral wodociągowych o średnicach od 400 do 1000 mm w celu zwiększenia ich niezawodności i wyeliminowania zjawiska wtórnego zanieczyszczenia wody, co pozwoli na uzyskanie lepszej jakości wody pitnej przy niższych kosztach eksploatacji. Wśród problemów, z jakimi zmierzy się wykonawca znajduje się korozja przewodów wodociągowych spowodowana jakością materiałów, z których budowane były rurociągi i zaniedbaniami w ich eksploatacji.
Inwestycja polegać będzie na modernizacji 65 596 m magistralnych przewodów wodociągowych i realizowana będzie na terenie 17 dzielnic: Czyżkówko, Jachcie, Zawisza, Osiedle Leśne, Bartodzieje, Bydgoszcz Wschód, Brdyujście, Fordon, Flisy, Osowa Góra, Okole, Śródmieście, Wilczak, Szwederowo, Wzgórze Wolności, Wyżyny, Kapuściska.
Zadanie podzielono na siedem części, z których pierwszą, o łącznej długości 7090 m, powierzono firmie Ludwig Pffeifer Hoch und Tiefbau GmbH & Co. KG. Kontrakt na renowację cześci 2, 4 i 6 podpisały firmy TECO Sp. z o. o., Rabmer Bau und Installations GmbH &Co. KG, Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o., Diringer und Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG, Alstal Budownictwo Alojzy Szczupak. Części 3, 5 i 7 na mocy kontraktu powierzono firmom: PBG SA, Infra Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Bezwykopowej Renowacji Sieci Podziemnych Sp. z o. o., Zakład Usługowy "WIERTMAR" Sp.J.

Renowacja kanalizacji piętrowej
Ta część projektu obejmuje renowację około 151, 4 km przewodów kanalizacyjnych o średnicach od 200 do 2200 mm, w tym prawie 119,2 km kanałów sanitarnych w układzie pojedynczym i piętrowym oraz około 32,2 km kanałów deszczowych w układzie piętrowym. Długośc sanitarnych kanałów przełazowych ( o średnicy większej niż 900 mm) wynosi około 8,4 km, a długość deszczowych kanałów przełazowych około 1,6 km.
Problemy, z jakimi obecnie boryka się miasto to zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych przez ścieki z nieszczelnej kanalizacji, przedostawanie się ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej, co powoduje przeciążenie kolektorów, przepompowni i zrzut nieczyszczonych ścieków do rzek oraz zatapianie niżej położonych budynków i ulic oraz erozja dróg, na skutek eksfiltracji wód z kanalizacji deszczowej.
Celem renowacji jest wyeliminowanie przedostawania się ścieków nieczyszczonych do gleby oraz wód powierzchniowych, poprawa stanu środowiska oraz sprawne i efektywne działanie gospodarki ściekowej.
Zadanie będzie realizowane na terenie 13 dzielnic: Fordon, Bartodzieje, Osiedle Leśne, Śródmieście, Bielawy, Wyżyny, Szwederowo, Kapuściska, Błonie, Wzgórze Wolności, Glinki, Miedzyń i Wilczak. Zamówienie podzielono na 8 części.
Pierwszą część zadania powierzono firmie Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. oraz Per Aarsleff AS. Kontrakt na pozostałe części podpisano z firmami: "Infra" Sp. z o.o., PBG SA, "PRIS" Sp. z o.o., PPUH "Mazur", SEZAM INSTAL Sp. J. TECO Sp. zo.o.

Finansowanie
Łączna wartość prac w ramach obu programów wynosi ponad 200 000 000 euro. Uzyskana wielkość dofinansowania to w sumie \"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"137 983 658\"\" euro, z czego grant Funduszu Spójności wynosi 99 348 234 euro, czyli 72%. Reszta tej kwoty została pozyskana w 17,4% z obligacji przychodowych, 10,7% to środki MWiK, zaś 0,4% pochodzi z innych środków publicznych. 70% środków przewidzianych jest na renowację i budowę sieci wod-kan. Dodatkowo przewidziano proces wewnętrznej restrukturyzacji.
Realizacja zadań przewidziana jest na lata 2002 - 2009, w którym nastąpić ma dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do standardów Unii Europejskiej. Obejmie ono budowę lub rozbudowę:

- 140 km sieci wodociągowej;
- 200 km sieci kanalizacyjnej;
- 89 km sieci kanalizacji deszczowej;
- oczyszczalni ścieków o wydajności 45 tys. m3/d.

Modernizację lub renowację:
- 66 km sieci wodociągowej;
- 151 sieci kanalizacyjnej;
- Stacji wodociągowych o wydajności 140 tys. m3/d;
- Pompowni zasilających o wydajności 12,6 tys. m3/d.


Pozostaje mieć nadzieję, że ogromne nakłady finansowe i rekordowa skala tego projektu sprawdzą się w praktyce, a jego realizacja stanowić będzie przykład dla innych województw, jak skutecznie doprowadzić do podjęcia tak ważnego przedsięwzięcia. Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej miasta, a tym samym poprawa stanu środowiska, to wyzwanie, przed którym stoi większość miast w Polsce. Oby jak najwięcej z nich, wzorem Bydgoszczy, potrafiło sprawnie pozyskać fundusze i jak najlepiej je wykorzystać. Coraz bardziej doświadczonych i coraz lepiej wyposażonych firm specjalizujących się w budowie i renowacji infrastruktury, na naszym rynku nie brakuje.