W konferencji czynny udział brało 10 profesorów. Wygłoszono 29 referatów 1 komunikat 12 prezentacji firmowych.
W pierwszych wystąpieniach dr inż. B. Toczyłowskiej i dr inż E. Nowakowskiego omówione zostały zmiany dotyczące dopuszczania wyrobów budowlanych i ważniejsze zmiany w przepisach dotyczące instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz kryteriach wyboru materiału do wykonania instalacji wodociągowych.
Bardzo ciekawą dyskusje została wywołana wystąpieniem mgr inż. P. Grajpera na temat wyników pomiarów chropowatości bezwzględnej rur instalacyjnych z miedzi i tworzyw sztucznych. Duże zainteresowanie wywołała prezentacja firmy Sanit, w której przedstawione zostały nowe rozwiązania opasek (sposób ich montażu) oraz pokaz wykonania nawiercania na rurociągu żeliwnym.
Prezentacja firmy Wavin dotyczyła oferowanych przez firmę systemów do budowy instalacji w budynkach
Firmy Geberit zaprezentowała rozwiązania kanalizacji niskoszumowej oraz problemami hałasu w instalacjach kanalizacyjnych.
Dr inż. J. Chudzicki i Prof.dr hab.inż. J Bagieński przedstawili badania na możliwościami oszczędności wody i energii w instalacjach wodociągowych. Mgr inż. W. Koral przedstawił ciekawe badania porównawcze wodmierzy różnych średnic instalowanych szeregowo w budynkach wielorodzinnych. Kolejna prezentacją przedstawiła fabryka wodomierzy PoWoGaz
Kolejna grupa referatów dotyczyła równoważenia instalacji ciepłej wody użytkowej przedstawionej przez mgr inż. J. Pleśniarską, analizy opłacalności odzysku ciepła ze ścieków dr hab.inż. J. Danielewicz., a o ekonomicznej ocenie odzysku ciepła ze ścieków z krytej pływalni przedstawił dr inż. A. Kolaszewski.
Ciekawa prezentacja firmy Danfoss dotyczyła praktycznych rozwiązań zabezpieczenia sieci wodociągowych przed wtórnym zanieczyszczeniem w myśl normy PNEN 1717. Prof.dr hab.inż. .Z. Śiwoń przedstawił doświadczenia związane z oceną hydraulicznej sprawności sieci wodociągowej. O problemach zwianych z kalibracją modeli pracy sieci
wodociągowych na przykładzie wielu miast.
Ciekawą dyskusje wywołało wystąpienie dr inż. F. Piechurskiego o sposobach zapobieganiu i likwidacji strat w miejskich sieciach wodociągowych w trzech miastach. Dyskutowano nad sposobami oceny i interpretacji wielkości strat, metodami ich ograniczenia, oraz kosztów z tym związanych.
W wystąpieniu promocyjnym firma Wavin przedstawiła nowe rozwiązania technologiczne renowacji rurociągów.
Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski przedstawił referat o pojemności buforowej wód zaopatrujących Kraków.
Pani dr hab. B. Dąbrowska omówiła zagrożenia jakości wody pochodzące od materiałów do budowy sieci i instalacji wodociągowych.
Cykl wystąpień związanych z problematyka wytrzymałością materiałów dobudowy i renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych rozpoczął dr inż. A. Pusz referatem Naprężenia własne a stan graniczny w rurach z tworzyw termoplastycznych. Dr inż. L. Wysocki omówił problematykę wymiarowania i trwałości rur z tworzyw termoplastycznych.
Dr inż. A Szot przedstawił ciekawe referat na temat oceny nośności długookresowej polimerowych wykładzin ciągłych.
W wystąpieniu firmowym KWH Pipe przedstawione zostały ciekawe przykłady zastosowania systemów rur z PE HD do renowacji i bezwykopowych sposobów budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
W wystąpieniu firmowym KERAMO-STEINZEUG przedstawione zostały nowe rozwiązania rur kamionkowych i ich zastosowanie w technologiach bezwykopowych oraz wyniki badań związanych z możliwościami ich stosowania do budowy kanalizacji na terenie lotnisk.
W wystąpieniu firmowym HOBAS Polska zaprezentowano wiele przykładów wykonania metodami bezwykopowymi i renowacji kanałów o bardzo dużych średnicach.
Dr hab. inż. M Kwietniewski omówił w dwóch wystąpieniach problemy oceny niezawodności sieci kanalizacyjnej oraz wyniki badań oceny awaryjności wybranych systemów.
Firma Amitech przedstawiła szerokie możliwości zastosowania swoich systemów rurowych do rozwiązywania różnych problemów budowy i renowacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Inż. H.Rusiński przedstawił problematykę szacowania kosztów inwestycji na różnych etapach jej realizacji.
Wieczorem odbył się tradycyjny kulig z ogniskiem, góralskimi przekąskami i przyśpiewkami.
Prof. dr hab. inż. A. Kuliczkowski przedstawił problemy związane z inspekcjami sieci kanalizacyjnej.
Dr inż. D. Zwierzchowski omówił analizę techniczno- ekonomiczną doboru kamer inspekcyjnych do monitoringu sieci podziemnych.
Ożywiona dyskusja wywołana została tymi referatami dotyczyła metod oceny poprawności wykona systemów kanalizacyjnych oraz procedur postępowania w procesie budowy jak i roli jaką powinni w tym procesie odgrywać inspektor nadzoru i kierownik budowy. Podkreślano potrzebę prawidłowego wykorzystania przez Inwestora Specyfikacji Technicznej Wykonania przygotowywanych przez projektantów. Zwracano uwagę na bezwzględną konieczność wykonywania obliczeń wytrzymałościowych dla konkretnych materiałów stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych.
Prof. dr hab. inż. W. Dąbrowski w dwóch referatach przedstawił problemy związane z obliczeniami hydraulicznymi dużych kanałów ogólnospławnych oraz o metodach oceny warunków transportu w kanałach wielodzielonych na przykładzie Krakowa.
Problematyka stosowania i jakość Polskich Norm i Wytycznych po wystąpieniu mgr inż. G. ORDONA z B.S Sp.z o.o. który przedstawił systemy studzienek betonowych B.S.
Firma Wavin przedstawiła swoje systemy studni włazowych i inspekcyjnych, pompowni, studni wodomierzowych z tworzyw sztucznych.
Dr inż. M. Mrowiec przedstawił referat na temat możliwości regulacji przepływu ścieków deszczowych przy zastosowaniu rurowych zbiorników retencyjnych.
Prof. dr hab. inż. przedstawił trzy referaty związane ze zbiornikami deszczowymi:
Model działania zespolonego zbiornika wielokomorowego w procesie jego napełniania.
Zbiorniki grawitacyjno pompowe do odciążenia hydraulicznego oczyszczalni ścieków.
Charakterystyka fazy opróżniania zespolonego zbiornika wielokomorowego.
Dyskutowano nad możliwościami budowy zbiorników deszczowych i ich wykorzystaniu praktycznym w systemach kanalizacyjnych.
Prof. dr hab. inż. W. Dąbrowski przedstawił różnice między naprężeniami ścinającymi w ściekach występujące w pobliżu ścian kanałów z materiałów tradycyjnych i z tworzyw sztucznych.
Na zakończenie Pan prof. K. Kuś podsumował konferencje dziękując za dobre merytorycznie wystąpienia autorom referatów, za wartościowe dobrze przygotowane techniczne informacje a nie tylko promocyjne wystąpienie wielu firmowe i wystąpienia w dyskusji uczestników konferencji.
Podziękowała z udział wszystkim uczestnikom i zaprosił na VI konferencje Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych w lutym 2006 r.