Stopień zaawansowania robót to 40%. W wyniku zastosowania nowoczesnych metod kontroli procesu uzdatniania wody oraz wykorzystanie filtrów pisakowych w znacznym stopniu polepszy się jakość wody pitnej dostarczanej do gospodarstw domowych.
Ponadto zastosowane w modernizowanym zakładzie filtry zminimalizują straty wody, usuną wysokie stężenia zawiesiny oraz ograniczą zużycie energii i koszty utrzymania. Zakład Uzdatniania Wody w Wadowicach zaopatruje w wodę Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską w ilościach do 12 000 m3/dobę.
Prace rozpoczęły się 28 września 2008 r. Do tej pory wybudowano halę filtrów oraz żelbetowe zbiorniki wód popłucznych, wyremontowano pompownię wody surowej pierwszego stopnia. W kolejnym etapie zmodernizuje się osadniki pokoagulacyjne oraz kotłownię zakładową, wyremontuje się pompownię pośrednią i pompownię wody uzdatnionej.

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Wadowicach stanowi jeden z czterech niezależnych kontraktów realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej”. Wartość kontraktu jest równa 2,85 mln EUR netto. 85% kosztów pokrywa Fundusz Spójności.