Wnioski dotyczą gospodarki wodno-ściekowej. W Kłobucku wybudowana zostanie 40 km sieć kanalizacji sanitarnej oraz urządzenia podczyszczające kanalizację deszczową. Koszt realizacji projektu wynosi 81 mln zł. Kwota maksymalna dofinansowana z Funduszu Spójności wynosi ponad 53 mln zł.
W Buczkowicach po spełnieniu warunków określonych przez Ministerstwo zadeklarowano wybudowanie 56 km kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni ścieków za 50 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ponad 32 mln zł.
W Gminie Poczesna rozpocznie się procedura mająca na celu zawarcie umowy o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej o długości 28 km za 30 mln zł ( ok. 19 mln zł z UE).

Od maja 2008 r. do dziś WFOŚiGW w Katowicach przeprowadził pięć konkursów naboru wniosków w zakresie zadań dotyczących gospodarki wod-kan powyżej 15 tys. RLM i gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Pięć wniosków, które wpłynęły do Funduszu pięć otrzymało potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z unijnych środków wynoszących w sumie ponad 230 mln zł. W/w zadania planowane są przez gminy: Jasienica, Kłobucki, Bielsko-Biała, Buczkowice i Poczesna.

Na chwilę obecną tylko gmina Kłobuck podpisała umowę z WFOŚiGW w Katowicach. Dzięki inwestycji zostanie znacznie poprawiony standard życia mieszkańców oraz spełnione będą normy sanitarne i ekologiczne.

Prezes WFOŚiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz zaznaczyła, że trzeba zrobić wszystko, by jak najlepiej w gminach wykorzystać szansę na uzyskanie unijnych pieniędzy z najpoważniejszego z dotychczas realizowanych w Polsce programów Unii Europejskiej jakim jest Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”. Dzięki temu programowi w latach 2007-2013 na ochronę środowiska w naszym kraju będzie można przeznaczyć 4,8 mld EUR. Jeśli tylko samorządy będą potrafiły skutecznie sięgać środki, to bardzo szybko poprawi się stan środowiska w wielu gminach.