W ramach prac modernizacyjnych rozbudowano i unowocześniono część osadowo-gazową tyskiej oczyszczalni. Zbudowane zostały dwa żelbetowe zbiorniki WKF o pojemności 5500 m3 każdy.Wydzielający się w zbiornikach podczas fermentacji osadów gaz jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej jak również cieplnej, która jest zużywana na potrzeby oczyszczalni. Równocześnie zbudowano też budynek stacji zagęszczania osadu i odsiarczalnik gazu.
Realizując projekt Skanska przebudowała i wyremontowała obiekty ciągu osadowo-gazowego - stacja odwadniania osadu, zbiorniki: biogazu, buforowy i uśredniania osadu oraz zagęszczacze grawitacyjne. Zostały one wyposażone w nowe urządzenia, m.in. wirówkę, zagęszczacz i mieszadła.
Ponadto rozbudowany został system sterowania i wizualizacji procesami oczyszczalni, zamontowano system telewizji przemysłowej, wybudowano drogi i chodniki.
Dzięki wykonanej modernizacji oczyszczalni, usprawnione zostały procesy technologiczne jak również poprawił się stan techniczny użytkowanych obiektów.
Równocześnie zwiększyła się przepustowość i efektywność oczyszczalni. Obecnie tyska oczyszczalnia spełnia wymogi przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Oczyszczalnia w Tychach - Urbanowicach przyjmuje ścieki z tyskich gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych: Browary Tyskie, Hoop jak również z przedsiębiorstwa z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Tychy. Ogółem tyska oczyszczalnia przerabia rocznie 12 mln m3 ścieków.
Realizowany w Tychach projekt wodno-ściekowy jest drugim co do wielkości dofinansowania z EFS (Europejski Fundusz Spójności) projektem w zakresie środowiska. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę ponad 140,7 mln EUR. Unijne dofinansowanie wynosi 75 093 900 EUR.
Tyski projekt zakłada budowę i modernizację blisko 322 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, regulację 31,2 km rowów i potoków, modernizację Oczyszczalni Ścieków Urbanowice. Czas na realizację tego projektu to 3 lata.