W ramach poprawy gospodarki wod-kan zbudowana zostanie gminna kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków oraz odcinkiem rurociągu tłocznego. Całkowita wartość inwestycji to 43 mln zł.
Kolejnymi zadaniami na tym terenie będzie budowa w Wiśle 21 km kanalizacji sanitarnej, przebudowa 6 km sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji 15 km sieci wodociągowej. Koszt tych prac to ponad 51 mln zł, a możliwe do uzyskania dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności to ponad 44 mln zł.
W Myszkowie również trwają prace zmierzające do podpisania umowy na dotację, gdyż już wiadomo, że wnioski tej gminy zyskały pozytywną opinię. Gmina otrzyma w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotację w wysokości ponad 9 mln zł, które to pieniądze przyczynią się do budowy 6 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 6 przepompowni ścieków. Realizacja tej inwestycji pochłonie około 16 mln zł,  a prace zostaną zakończone pod koniec roku 2011.
252 ml zł to łączna kwota dofinansowania dla wniosków, jakie otrzymały pozytywną opinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Ministerstwa Środowiska.