W ramach podpisanej umowy NFOŚiGW dofinansuje projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II. Wielkość dofinansowania to 85% całej kwoty. Źródłem środków finansowych będą pieniądze z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z gminnych funduszy natomiast pochodzić będą brakujące 15%.
Realizacja drugiej części projektu dotyczy m.in. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 11 gminach, a jej całkowita długość wyniesie około 1,2 tys. km. Równocześnie zbudowane będzie blisko 250 przepompowni. Pięć gmin zyska sieć wodociągową.
Z tych funduszy przeprowadzone zostaną również prace mające na celu określenie stanu sieci kanalizacyjnej poza Żywcem i oszacowane koszty i zakres modernizacji sieci. Ponadto rozbudowie zostanie poddana żywiecka oczyszczalnia ścieków.