W najbliższych latach największe szanse na pozyskanie dofinansowania unijnego bez potrzeby brania udziału w konkursie mają projekty indywidualne, które są przedsięwzięciami o znaczeniu strategicznym dla kraju, a ich wprowadzenie przyczyni się do znacznego przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Na listach tych znajdują się projekty m.in. z zakresu:

- gospodarki wodno-ściekowej,
- gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi,
- zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska,
- ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych,
- drogowej i lotniczej sieci TEN-T,
- transportu przyjaznego środowisku,
- bezpieczeństwa energetycznego.

Pełna lista projektów znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl.