Spotkanie, miało miejsce w w Zamku Królewskim w Niepołomicach k. Krakowa i odbyło się pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Przewodniczącym, zarówno komitetu organizacyjnego, jak i naukowego konferencji został Prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, a patronami medialnymi konferencji m.in. nasze czasopisma: „Inżynieria Bezwykopowa” oraz „Geoinżynieria drogi mosty tunele”.

Na wstępie uczestników powitał i uroczyście obrady otworzył przewodniczący Prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, który w referacie wstępnym rozważył dużą kapitałochłonność działań mających na celu unowocześnianie systemów infrastruktury, szczególnie wodociągowo-kanalizacyjnej. Prelegent podkreślił otwierające się przed Polską możliwości wysokiego finansowania wspomnianych działań przez Unię Europejską. Racjonalne wykorzystanie pozyskanych środków może w znacznym stopniu przyczynić się do rozwiązania problemów, z jakimi boryka się wiele gmin.

Po powitaniu gości rozpoczęto część merytoryczna spotkania. Konferencja została podzielona na pięć sesji. Łącznie zaprezentowano na niej ponad 20 referatów.

Warto w tym miejscu przypomnieć referat mgr inż. Bernadety Hala oraz Prof. dr hab. inż. Józefa Dziopaka dotyczący czynników wpływających na wybór rozwiązań zbiorników retencyjnych i kanalizacji. W niniejszym referacie omówiono czynniki, które mają istotny wpływ na wybór rozwiązania zbiornika retencyjnego i które powinny zostać uwzględnione przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich dotyczących zarówno budowy, jak i modernizacji sieci. W referacie określono również sposób wyznaczania całkowitego kosztu inwestycji oraz ustalania optymalnego wariantu inwestycyjnego.

Konferencja miała na celu przede wszystkim zaprezentowanie oraz ocenę osiągnięć naukowo-technicznych, dokonanych wdrożeń rozwiązań i technologii przez specjalistów z Polski i z zagranicy w zakresie tematów związanych z rozwojem miejskiej infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Rozmawiano na temat nowoczesnych technologii budowy i odnowy infrastruktury technicznej, ochrony środowiska przed zagrożeniami pochodzącymi od systemów komunalnych, nowoczesnych urządzeń i uzbrojeń systemów komunalnych, rozwoju teorii i metodologii wymiarowania sieci i obiektów infrastruktury komunalnej, odwodnienia terenów i zagospodarowania wód opadowych, bezpieczeństwa i niezawodności systemów komunalnych, zagadnień prawnych oraz procedur przetargowych, prawnych i technicznych aspektów rozwoju zrównoważonego, oceną oddziaływania systemów kanalizacyjnych na ekosystemy wodne, monitoring, sterowanie i zarządzanie systemami komunalnymi.

Zarówno tematyka jak i treści wszystkich referatów w pełni odpowiadały nowoczesnym wymaganiom i stały się podstawą do szerokiej dyskusji w tym zakresie.
Równocześnie z referatami naukowymi wygłoszono firmowe referaty promocyjne, podczas których przedstawiciele firm mieli możliwość zaprezentowania uczestnikom swoich produktów i urządzeń na stoiskach firmowych, znajdujących się w pobliżu sali konferencyjnej oraz dziedzińcu zamku królewskiego.
Atrakcją spotkania stał się pokaz walk rycerskich.
W następnym dniu miały miejsce wystąpienia oraz dyskusje, w przerwie których zrealizowany został zupełnie nowy punkt programu tegorocznej edycji konferencji - konkurs INFRAEKO na najlepsze urządzenie, technologię, wdrożenie i zrealizowany obiekt. O wynikach tego konkursu, zdecydowali wszyscy uczestnicy obrad.
Poniżej przedstawiono wyniki konkursu:
I nagroda konferencji INFRAEKO 2009 w konkursie na najlepsze urządzenie, technologię, wdrożenie i zrealizowany obiekt dla firmy Amitech Poland sp. z o.o. za zbiorniki GRP Flowtite retencyjno-odciążające typu SKU i SKO do retencji ścieków.

II nagroda konferencji INFRAEKO 2009 w konkursie na najlepsze urządzenie, technologię, wdrożenie i zrealizowany obiekt dla firmy Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. za Intesio – inteligentne rozwiązania Wavin do zagospodarowania wód deszczowych.

III nagroda konferencji INFRAEKO 2009 w konkursie na najlepsze urządzenie, technologię, wdrożenie i zrealizowany obiekt dla dr. hab. inż. Andrzeja Kotowskiego, prof. PWr oraz dr. inż. Patryka Wójtowicza z Katedry Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej za cylindryczne regulatory wirowe.

Nagroda Patronów Medialnych konferencji INFRAEKO 2009 w konkursie na najlepsze urządzenie, technologię, wdrożenie i zrealizowany obiekt dla firmy AMITECH Poland Sp. z o.o. za zbiorniki GRP Flowtite retencyjno-odciążające typu SKU i SKO do retencji ścieków.
Nagroda Honorowa Komitetu Organizacyjnego konferencji INFRAEKO 2009 dla prof. dr. hab. inż. Andrzeja Królikowskiego z Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku naukowego i zawodowego oraz umiejętne łączenie działalności naukowej z projektową i realizacyjną.

Na prośbę uczestników, organizatorzy konferencji przyjęli wniosek o wyróżnienie Dipl.-Ing. Jacka Nalaskowskiego specjalną statuetką za najlepszą prezentację referatu pod względem merytorycznym i medialnym.
W czasie konferencji przewidziano organizację wystaw i sesji promocyjnych firm zajmujących się obsługą działalności inżynierskiej w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji systemów infrastruktury komunalnej.
Urządzenia, technologie, wdrożenia i zrealizowane obiekty prezentowane przez firmy biorące udział w konferencji uczestniczą w konkursie na najlepsze rozwiązanie

Konferencja stała się platformą dla wymiany doświadczeń i szerokiej dyskusji nad osiągnięciami naukowo-badawczymi, innowacyjnymi i wdrożeniowymi zdobytymi przez naukowców, projektantów, producentów i wykonawców oraz osoby zarządzające i nadzorujące systemy komunalne.

W imieniu Organizatorów już teraz pragniemy zaprosić Państwa na trzecią konferencję „Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych”.