Realizatorem inwestycji jest spółka Wodociągi Kieleckie. Modernizacja oczyszczalni będzie prowadzona w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków +Sitkówka+ dla miasta Kielce". Zadanie będzie dofinansowane z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia gospodarka wodno-ściekowa w Kielcach i gminach Masłów oraz Sitkówka zostanie uporządkowana, a jakość odprowadzanych ścieków będzie zgodna z normami unijnymi.

Obecnie na terenie oczyszczalni prowadzone są prace związane z budową zbiornika retencyjnego, osadników wtórnych i reaktora biologicznego.

Modernizacja ma zostać zakończona w 2010 r. W konsekwencji zwiększy się przepustowość ciągu oczyszczania biologicznego, a to wpłynie na poprawę jakości oczyszczania ścieków. Ponadto odnowiony będzie system oczyszczania mechanicznego. Utylizacji termicznej ulegną osady, natomiast nieczynne laguny osadowe zostaną zrekultywowane. Zbudowane zostanie też nowe zaplecze techniczne i administracyjne obiektu.