Niebawem rozpocznie się zadanie, na podstawie którego uporządkowana zostanie gospodarka opadami deszczowymi. We wrześniu miał miejsce przetarg na budowę oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych Ostrowca Świętokrzyskiego. Wybranym wykonawcą jest Zakład Instalatorstwa Sanitarnego A. Borcuch.

Budowa oczyszczalni dla wód deszczowych zredukuje zanieczyszczenia ścieków deszczowych w zakresie substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej do wielkości stężeń, jakie określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska.
Oczyszczalnia przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń, jakie trafiają do przepływających przez Ostrowiec  Świętokrzyski rzek. Równocześnie gmina zyska na zmniejszeniu opłat, które ponosi ze względu na zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzek.

Nowe separatory będą zainstalowane na wylotach kanalizacji deszczowej, które odprowadzaną ścieki deszczowe z ulic do rzek: Kamiennej i Młynówki.

Na realizację inwestycji zostanie wydane 462 690,86 zł brutto.