W aglomeracji Turawa dzięki projektowi zostanie zbudowane około 132 km sieci kanalizacji sanitarnej. Projektem zostanie objęte w 8 miejscowości. Pompownie zostaną wyposażone w system monitoringu, który będzie informował o stanach prac pompowni i awariach.

Projekt ten jest kontynuacją Programu „Ochrona wód podziemnych na obszarze zbiornika GZWP 333 Opole – Zawadzkie, w jego strefie ochronnej”, który realizuje Międzygminny Związek „Trias Opolski”. Teraz odbywa się realizacja projektu „Poprawa jakości wody w Opolu”, który był rozpoczęty jako projekt Funduszu ISPA, by następnie był kontynuowany w ramach Funduszu Spójności.

Dotychczas w zakresie ramach pięciu środowiskowych priorytetów POIiŚ ogłoszone zostało 39 konkursów. Zgłoszono do nich 805 projektów, a ich łączna kwota wyniosła ponad 28,4 mld zł. Beneficjenci projektów z listy projektów kluczowych złożyli 40 wniosków o dofinansowanie.
Do chwili obecnej suma dofinansowania dla projektów, dla których zostało wydane potwierdzenie albo decyzja Komisji Europejskiej, wyniosła to 3,3 mld zł. Na ich podstawie zawarte zostało 159 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dotacji z budżetu unijnego, wynoszącą ponad 4,1 mld. zł.