Ostatnio wydane przez Ministerstwo Środowiska potwierdzenie dla projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dotyczy inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa - Trias Opolski”, której wartość wynosi ponad 70 mln zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 34 mln zł.

W ramach projektu na terenie aglomeracji Turawa planowana jest budowa 132 km sieci kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach gminy. W wybudowanych pompowniach zostanie zamontowany system monitoringu informujący o stanach prac pompowni (np. awariach).

W ramach pięciu środowiskowych priorytetów POIiŚ, jakimi są: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, bezpieczeństwo ekologiczne, przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorców do wymogów ochrony środowiska oraz ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, ogłoszono dotychczas 39 konkursów, w których zgłoszono 805 projektów na łączną kwotę ponad 28,4 mld zł.