Przekazane na ten cel pieniądze pochodzą ze środków unijnych. Na podstawie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wcześniej zostało zawarte 5 umów w kwestii przyznania pomocy dla inwestycji związanych z energią ze źródeł odnawialnych, zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych. Wydane na to zostały ponad 4 mln zł.
Podpisane z kończem listopada 113 umów na kwotę łączną ponad 173 mln przeznaczone będą na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej.