Celem przedsięwzięcia pn. Gospodarka wodno–ściekowa na terenie Gminy Skawina jest wyposażenie aglomeracji Skawina w infrastrukturę techniczną umożliwiającą m.in.:
  • odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271 /EWG
  • spełnienie przez aglomerację Skawina wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
  • zapewnienie mieszkańcom Skawiny odpowiedniej ilości i jakości wody do picia zgodnej ze standardami europejskimi.
  • wzrost poziomu zwodociągowania i skanalizowania zarówno miasta jak i terenów wiejskich poprzez budowę 64 km sieci wodociągowej i 168 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz stworzenie możliwości podłączenia do sieci wodociągowej 2742 osobom a do sieci kanalizacji sanitarnej 9258 osobom
  • ograniczenie przedostawania się ścieków do gleby i wód gruntowych i powierzchniowych
  • rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie pozwalającym docelowo przyjęcie ścieków sanitarnych z terenu całej gminy Skawina
Wszystkie powyższe zadania realizowane będą przez beneficjenta środków unijnych spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie. Łącznie planowane wydatki na ten cel to kwota 161,6 mln złotych w tym 89 milionów złotych to dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, około 26 milionów złotych to dopłata NFOŚ do kredytu i zwrot podatku od towarów i usług, 13,7 miliona to pomoc pochodząca z budżetu Gminy oraz 33 miliony złotych to kredyt zaciągnięty przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Skawina. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przewidywana jest od 2009 do marca 2014 roku.