Szacuje się, że po rozszerzeniu projektu wybudowanych zostanie dodatkowych 31 km sieci, a więc po jego ukończeniu w powiecie wodzisławskim przybędzie łącznie około 155 km kanalizacji sanitarnej z której będzie mogło skorzystać ponad 15 500 osób, a więc o ponad 3000 więcej niż zakładano w momencie rozpoczęcia inwestycji. 

- Dokonaliśmy wyboru terenów nieskanalizowanych, które obecnie spełniają wszystkie kryteria niezbędne do uzyskania dofinansowania i wystąpiliśmy z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przesunięcie zaoszczędzonych środków na nowe zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. W dniu 31.01.2013 r. podpisaliśmy aneks do umowy o dofinansowanie rozszerzający zakres rzeczowy Projektu. Niewątpliwie jest to duży sukces naszego przedsiębiorstwa, przede wszystkim jednak skorzystają na tym mieszkańcy terenów, których domostwa nie były objęte pierwotnym zakresem Projektu – mówi Wiesław Blutko, Prezes PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim. 

Obecnie przygotowywane są postępowania przetargowe mające na celu wybór wykonawców dodatkowych zadań. Wstępny harmonogram przewiduje, że budowa w ramach kontraktów rozpocznie się w drugiej połowie 2013 r. i w większości powinna zakończyć się do grudnia 2014 r.Kanalizację w powiecie wodzisławskim Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji buduje od 2010 r. Do końca stycznia tego roku wykonawcy łącznie wykonali 107 km sieci kanalizacyjnej. Pięć kontraktów zostało już zakończonych, a pozostałych pięć jest w trakcie realizacji. Globalnie zostało już wykonane ok. 87% przewidzianego do realizacji pierwotnego zakresu rzeczowego. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia niedotrzymania terminu zakończenia projektu. 

Nowa kanalizacja sanitarna i deszczowa powstaje w ramach projektu pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowe źródła finansowania stanowią pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dopłaty do odsetek kredytu preferencyjnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyt inwestycyjny pozyskany w Banku BGK.  Inwestycja realizowana jest w czterech gminach: Wodzisławiu Śląskim, Radlinie, Gorzycach i Marklowicach. Realizacja Projektu ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Wodzisław Śląski, stworzenie warunków do skanalizowania całej zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim, dociążenie zmodernizowanej w 2004r. oczyszczalni ścieków Karkoszka II, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionu w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawę jakości środowiska naturalnego.