Program inwestycyjny pn. „Budowa infrastruktury sanitarnej”, który krakowska spółka zaproponowała na najbliższe lata, ma umożliwić mieszkańcom budowę sieci kanalizacyjnej w obrębie ich nieruchomości na preferencyjnych warunkach. Wdrożenie projektu poprzedziły kilkumiesięczne konsultacje społeczne, których celem było określenie realnych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do infrastruktury na terenie danej dzielnicy.

Na podstawie konsultacji oszacowano, że zapotrzebowanie na rozbudowę samej sieci wod-kan wymagałoby realizacji 390 zadań i środków finansowych w wysokości 266 mln zł. W planie rzeczowo-finansowym na lata 2019–2020 uwzględniono realizację 52 zadań (15 dla sieci wodociągowej i 37 dla kanalizacyjnej).

Najwięcej nowych odcinków sieci wodociągowej powstać ma w dzielnicach Prądnik Biały (1676 mb), Krowodrza (923 mb) i Bronowice (1675 mb). W sumie w ramach wszystkich zadań, za blisko 6,5 mln zł, w tym obszarze powstanie 5946 mb wodociągów.

Jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną, to najwięcej przedsięwzięć (8) prowadzonych będzie w dzielnicy X, czyli w Swoszowicach (ich łączna wartość to około 6,2 mln zł), ale najwięcej środków finansowych pochłonie budowa odcinków kanalizacji w Nowej Hucie, gdzie za ponad 14 mln zł powstanie aż 6585,5 mb kanałów. Wartość wszystkich 37 zadań w obszarze rozbudowy sieci kanalizacji w Krakowie to ponad 34 mln zł. Efektem inwestycji będzie 18 210,5 mb nowych przewodów kanalizacyjnych.

Pozostałe zadania zostały na razie uwzględnione w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” jedynie w wymiarze finansowym. To w sumie 136 zadań w zakresie rozbudowy sieci wod-kan o łącznej wartości ponad 88,9 mln zł.

Zgodnie z ustalonymi zasadami całość nakładów związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych dla przedsięwzięć obejmujących budowę sieci wodociągowej lub/i sieci kanalizacyjnej, jak również wszystkie wydatki na realizację tych sieci, w oparciu o regulację zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180] pokrywana jest ze środków Wodociągów Miasta Krakowa – podano również.

Przeczytaj także: Renowacja kolektora ściekowego w Krakowie