Przedmiotem zamówienia jest budowa kolektora o łącznej długości około 9,8 km. Będzie się on składał z czterech odcinków grawitacyjnych oraz dwóch odcinków tłocznych. W ramach realizacji projektu powstanie również separator oraz pompownia opróżniająca. Na trasie kolektora znajdzie się około 70 studni rewizyjnych i 10 komór technologicznych, a dodatkowo także pompownia opróżniająca. Przewód ma być posadowiony na głębokości od 6 do 15 m.

Kolektor Wiślany w Warszawie

Podstawowym elementem systemu odcinków grawitacyjnych ma być przewód DN3200 i długości około 6 320 m, do którego włączone są burzowce „Wenedów”, „Krasińskiego” i kolektor Bielański. Oprócz tego do systemu należeć będą: kanał grawitacyjny o średnicy wewnętrznej 1200 mm i długości około 960 m, prowadzący ścieki deszczowe na odcinku od burzowca „Mostowa–Boleść” do burzowca „Wenedów” (tj. do początkowego odcinka Kolektora Wiślanego); kanał zrzutowy DN3200 o długości 310 m od komory zasuw przy Budynku Krat Układu Przesyłowego do komory KP-1 na Kolektorze Wiślanym, a także kanał grawitacyjny DN1200 (długość: 8 m), łączący Kolektor Wiślany z projektowaną przepompownią przetłaczającą ścieki do systemu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”.

Do odcinków tłocznych zaliczone zostały przewody tłoczne o średnicy 2 x DN1000 i długości około 320 m (od projektowanej Przepompowni Wiślanej do komory zasuw przy Budynku Krat) oraz przewód tłoczny o średnicy 800 mm od S.P.K. „Powiśle” do komory KP-37 zlokalizowanej w ul. Boleść. Długość przewodu wynosi około 1145 m.

Przepompownię Wiślaną utworzy zbiornik o wydajności 3 000 dm3/s, średnicy wewnętrznej około 12 m i głębokości 19 m. Zamontowane będą w niej trzy pompy pracujące w układzie 2+1. Osobna pompa zostanie zainstalowana w budynku przepompowni „Powiśle I”, a jej wydajność oszacowano na 900 dm3/s.

W skład kolektora wejdą także:

  • komory połączeniowe nowego kolektora z kolektorami burzowymi;
  • komory rewizyjne na Kolektorze Wiślanym;
  • komora separująca ścieki na przewodach zrzutowych z istniejącego separatora w al. 3 Maja wraz z kanałem odprowadzającym ścieki do systemu kanalizacyjnego  w zlewni S.P.K. „Powiśle”;
  • przebudowane zrzuty burzowe „Mostowa–Boleść”, „Kościelna”, „Wenedów”, „Krasińskiego” w miejscu ich włączenia do planowanego kolektora (Wyloty ww. burzowców do odbiornika, tj. Wisły, nie będą przebudowywane).

Wykonawca przeprowadzi również renowację kanału burzowego DN600 mm o długości 91,2 m, wyposaży komory połączeniowe i połączeniowo-rozdzielcze w armaturę i urządzenia umożliwiające regulację przepływu ścieków, pomiar przepływu ścieków oraz pomiar napełnienia, a także w urządzenia do poboru próbek ścieków odprowadzanych do Wisły (próbopobieraki). Do jego zadań należeć będzie również wykonanie sieci światłowodowej wzdłuż trasy kolektora oraz przyłączy elektrycznych, instalacji elektrycznych i instalacji AKPiA niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kolektora oraz zamontowanej armatury i urządzeń, a także odbudowa nawierzchni uszkodzonych w czasie wykonywania robót i przebudowa infrastruktury kolidującej z budowanym kolektorem i wszystkimi jego elementami.

Nowy element stołecznej infrastruktury wod-kan jest potrzebny przede wszystkim ze względu na konieczność rozwiązania problemów zrzutów burzowych oraz przeciążeń występujących na sieci kanalizacyjnej w czasie trwania deszczy nawalnych.

Kolektor ten będzie wykorzystywany jako tranzytowy kierujący zebrane ścieki w rejon istniejącego syfonu przy ul. Farysa. Przewiduje się wykorzystanie czasowego gromadzenia ścieków w dodatkowej wolnej przestrzeni kanału w celu zredukowania ilości zrzutów z kanalizacji ogólnospławnej ze znacznego obszaru lewostronnej Warszawy do Wisły. Minimalna pojemność retencyjna kolektora (retencja czynna – sterowalna) to 50 000 m3 – wyjaśnia firma Sweco Consulting sp. z o.o., która opracowała dokumentację geologiczno-inżynierską dla projektu 

Zakończenie realizacji projektu przewidziane zostało na 2023 r.

Przeczytaj także: Program Rozwoju Retencji jeszcze w tym roku? Resort przyspiesza