• Energia z biogazu zaspokoi 60% zapotrzebowania na prąd i 100% na ciepło
  • Dzięki odzyskowi fosforu będzie produkowany nowoczesny nawóz
  • Cała inwestycja pochłonęła 287 mln zł netto

Stacja odzysku surowców zamiast oczyszczalni ścieków

W wyniku przebudowy, oczyszczalnia ścieków Cielcza została zastąpiona bardziej ekologiczną i ekonomiczną stacją odzysku surowców. Obiekt obsługuje całą aglomerację gminy Jarocin. W ramach robót zmodernizowano wszystkie procesy technologiczne oczyszczania ścieków. Wprowadzono też najnowocześniejsze rozwiązania ekologiczne, energetyczne i biologiczne. Z osadów będzie wytwarzany biogaz do produkcji prądu i ciepła, a fosfor odzyskiwany z wód poosadowych w pierwszej w Polsce takiej instalacji posłuży do wytwarzania granulatu (fosforawit) do nawożenia i utrzymania terenów zielonych. Produkt zawiera fosfor w formie niewymywalnej, odpornej na nagłe opady lub stany powodziowe wypłukujące wcześniej stosowane nawozy. Uwalnia się stopniowo do gleby wraz z rozwojem systemu korzeniowego w całym okresie wegetacji roślin.


Więcej własnej energii elektrycznej i cieplnej

Wytwarzana energia elektryczna pokryje 60%, a cieplna 100% zapotrzebowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Jarocinie. Rozbudowa i unowocześnienie ciągu przetwarzania osadów ściekowych (hydroliza termiczna, zaawansowana fermentacja metanowa) pozwoli na produkcję organicznego nawozu mineralnego.

Stacja uzdatniania wody, zbiorniki retencyjne

W ramach zadania wybudowano stację uzdatniania wody w Stefanowie z technologią odwróconej osmozy, dającą wodę o lepszych parametrach jakościowych. Wdrożono też system inteligentnego zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Przebudowano sieci kanalizacji sanitarnej i przestarzałej kanalizacji ogólnospławnej w części Jarocina. Tę drugą rozdzielono na sanitarną i deszczową z systemem podczyszczania przed odprowadzeniem do odbiornika. Zrewitalizowano także centrum miasta, pod płytą rynku powstały zbiorniki retencyjne. Modernizacja sieci wodociągowej ograniczyła straty wody. Powstał też system odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachów i placów oczyszczalni ścieków. Przeprowadzono też jej hermetyzację, która objęła zbiornik retencyjny, piaskownik, osadnik wstępny, zagęszczacz osadu nadmiernego i zagęszczacz osadu wstępnego. Efektem jest ograniczenie emisji CO2 i eliminacja uciążliwego zapachu. Wykonano też dwie zamknięte komory fermentacji.

Wartość całej inwestycji wyniosła 287 mln zł netto, z czego 141 mln to dofinansowanie ze środków unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przeczytaj także: Nowa kanalizacja i ochrona środowiska w jednym? Tak to robią w Londynie