Przedsięwzięcie "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach leżących w dorzeczu Regi" zostało wykonane w wiązku z koniecznością realizacji zobowiązań Traktatu o Przystąpieniu oraz Strategii wykorzystania Funduszu Spójności, a w szczególności inwestycji wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Celem przedsięwzięcia pt.: "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach leżących w dorzeczu Regi" jest wyposażenie gmin należących do Związku Międzygminnego Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, redukcję zanieczyszczeń rzeki Regi, spełnienie przez aglomeracje gmin wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej terenu o najwyższym statusie ochrony przyrody, ochronę zasobów wody do picia w gminach należących do UMiGDR (Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi).

Przedsięwzięcie obejmuje najbardziej zurbanizowany obszar zlewni rzeki Regi, która po Wiśle i Odrze jest największa polską rzeką wpływającą bezpośrednio do Morza Bałtyckiego.