Przedmiotem zawartych umów jest organizacja i przeprowadzenie przez ING Bank Śląski trzyletniego programu emisji obligacji dla spółki PBG oraz Hydrobudowy Włocławek.

Spółki w ramach programu planują emisje zabezpieczonych obligacji kuponowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, z terminem zapadalności od 2 lat do 5 lat do maksymalnej kwoty 500 mln zł.

Zabezpieczeniem emitowanych obligacji będą wzajemne poręczenia wystawione przez emitentów oraz przez spółki z Grupy Kapitałowej PBG, których sprzedaż licząc narastająco na koniec każdego kwartału przekroczyła 5 proc. sprzedaży skonsolidowanej Grupy Kapitałowej PBG za ten okres.

Obligacje emitowane będą w seriach i oferowane w ofercie niepublicznej, a ich wartość nominalna obligacji równać się będzie 100.000 zł lub wielokrotność tej kwoty.