Umowa, która opiewa na kwotę 14 239 408,10 zł brutto zostanie zawarta z konsorcjum firm w składzie:
• Hydrobudowa Polska S.A. – Lider Konsorcjum,
• Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane S.A.- Partner Konsorcjum,
• PBG S.A. – Partner Konsorcjum.

Zakres rzeczowy kontraktu obejmuje budowę kolektorów sanitarnych A o łącznej długości ok. 4 445 m w tym:
• kolektor A1- wzdłuż prawego brzegu rzeki Nacyny na odcinku od ul. Kotucza do oczyszczalni ścieków w Orzepowicach (dł. odcinka ok. 2 845 m),
• kolektor A2- wzdłuż istniejącego kanału na odcinku od ul. Energetyków do wlotu do kanału A1 przy ul. Rudzkiej (długość odcinka ok. 795 m),
• kolektor A3- w ul. Rudzkiej na odcinku od Placu Kościelnego do skrzyżowania z ul. Kotucza (dł. odcinka ok. 805 m).

Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Zgodnie z zapisami kontraktu, na wykonanie robót wykonawca ma 24 miesiące od daty rozpoczęcia prac.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik” składa się z pięciu komplementarnych zadań:

1. Zadanie nr 1: „Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika - zlewnia kolektora C”- zadanie realizowane przez Miasto Rybnik,
2. Zadanie nr 2: „Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika - zlewnia kolektora A”- zadanie realizowane przez Miasto Rybnik,
3. Zadanie nr 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w części ul. Szkolnej- Wiejskiej” - zadanie realizowane przez Miasto Rybnik,
4. Zadanie nr 4: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, B. Chrobrego i 3-go Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. B. Chrobrego i Miejskiej” - zadanie realizowane przez Miasto Rybnik,
5. Zadanie nr 5: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach”- zadanie realizowane przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.

Konieczne jest również podpisanie umowy z Inżynierem/ Konsultantem, który będzie pełnił nadzór inwestorski nad prowadzoną budową kanalizacji oraz świadczył asystę techniczną dla zamawiającego.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na około 84 mln zł. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ramach poszczególnych umów trwa od 2007 r.
• Zadanie 1 - budowa kolektora C trwała od 03.07.2007 r. do 02.01.2008 r.
• Zadanie 2 - budowa kolektora A - w dniu 15.01.2008 r. zostanie podpisana umowa na roboty, w ramach której wykonawca ma 2 lata od daty rozpoczęcia na wykonanie całego przedmiotu zamówienia,
• Zadanie 3 - ul. Szkolna-Wiejska- umowa została podpisana 20.09.2007 r., a prace potrwają do 30.06.2008 r.
• Zadanie 4 - ul. Hallera, Miejska, B. Chrobrego i 3-go Maja - rozpoczęcie prac planowane jest na I kw. 2009 r.
• Zadanie 5 - modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach przewidziana jest na lata 2009-2010.