Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZw 1992. Co roku dzień ten obchodzony jest 22 marca. W tym roku ze względu na okres świąteczny obchody Światowego Dnia Wody zostały zaplanowane na 20 marca,a jego tematem przewodnim jest problematyka dostępu do wody i kanalizacji, której poświęcony jest rok 2008 ustanowiony jako „International Year of Sanitation”.

„International Year of Sanitation” – „Międzynarodowy Rok Systemów Sanitarno-Kanalizacyjnych” został zorganizowany dzięki programowi „UN – Water” funkcjonującemu w ramach działalności ONZ. Wzywa on do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie kanalizacji i systemów sanitarnych do ludności żyjącej bez dostępu do infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej. Zgodnie z założeniami organizatorów tych obchodów do roku 2015 ma nastąpić przyspieszenie rozwoju infrastruktury sanitarnej i znaczne zmniejszenie liczby ludności żyjącej bez dostępu do kanalizacji. Poprawa stanu infrastruktury kanalizacyjnej na świecie ma w konsekwencji doprowadzić do poprawy ochrony zdrowia, zapewnienia godnych warunków życia, do rozwoju ekonomicznego, a także ochrony środowiska.

Celem działań podejmowanych w ramach obchodów jest również popieranie oraz wzmacnianie zainteresowania kwestiami sanitarnymi, wykorzystywania dodatkowych funduszy (np. unijnych) na te cele oraz rozwój narodowych planów rozwoju w tym zakresie.