Pierwszy z nich dotyczy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. mieszkańców. Przeznaczono na niego łączną kwotę 300 milionów euro. Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji.

Drugi konkurs dotyczyć będzie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Za 100 milionów euro przeznaczonych na te działania, dofinansowane zostaną projekty budowy zakładów zagospodarowania odpadów, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz budowy składowisk.

Konkursy skierowane są do samorządów i ich związków. Mogą one liczyć na dofinansowanie maksymalnie 85% przedsięwzięcia