Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Ministerstwo Środowiska. Resort ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008)

Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 1/POIiŚ/2.1/04/2008)

Środki z Funduszu Spójności dla Priorytetu I to 300 mln euro, a dla Priorytetu II 100 mln euro. Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Na co konkretnie zostana przeznaczone te środki? Dofinansowane zostaną np. przedsięwzięcia budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji, projekty budowy zakładów zagospodarowania odpadów, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz budowy składowisk.