Realizacja inwestycji miała na celu modernizację i rozbudowę istniejącej już oczyszczalni chemicznej. Jej finalnym rozwiązaniem jest uzyskanie uniwersalnej instalacji charakteryzującej się wysoką elastycznością technologiczną, umożliwiającą prowadzenie oczyszczania ścieków przy jednoczesnej realizacji procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów poprzemysłowych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 7 mln złotych, z czego 1,5 mln złotych stanowiła dotacja z Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Działania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.