Brak kanalizacji w swoich dzielnicach odczuwali nie tylko sami mieszkańcy, ale także otaczająca przyroda, stając się nieformalnym odbiorcą nieczystości. Powstające na skutek życiowych procesów ścieki odprowadzane do istniejących kanałów ogólnospławnych znajdywały ujście do rzeki Biała Przemsza w rejonie mostu w Maczkach.

Z powodu odprowadzania nieczystości do pobliskich rzek, MPWiK płacił tzw. opłaty środowiskowe. Opłaty obowiązkowe ponoszone praktycznie przez każde przedsiębiorstwo wodociągowe, a wynikające z możliwości korzystania ze środowiska, a w tym przypadku z rzek.

Dla zrealizowania zadania wybudowany zostanie kolektor tłoczny ścieków biegnący wzdłuż starej linii kolejowej oraz tłocznia ścieków . Kolektor swój początek będzie posiadał w pobliżu przejazdu kolejowego na ul. Batorego, tam też zlokalizowana zostanie tłocznia dla ścieków ogólnospławnych w ilości 130,0 l/s. Dodatkowo tłocznia wyposażona zostanie w urządzenie sterujące oraz instalację dozowania środków chemicznych w celu usuwania powstających odorów ze ścieków.

Kanał tłoczny od ul. Batorego przebiegać będzie drogą w stronę wiaduktu. Przechodząc stopniowo w ul. Dąbrowskiego poprowadzony zostanie wzdłuż torów kolejowych w kierunku os. Długoszyn. Następnie prowadzony skrajem zabudowań os. Niedzieliska i os. Chropaczówka , w kierunku ul. Szczakowskiej. W rejonie ul. Wiejskiej nastąpi jego włączenie do obecnie istniejącego kanału ogólnospławnego. Dzięki tak wytyczonej trasie nieczystości płynne transportowane będą wprost do oczyszczalni. Zyskają szansę oczyszczenia i powrócenia w czystszej formie do środowiska.

Planowana długość rurociągu tłocznego to ponad 6 km. Doliczając do niego budowę grawitacyjnych kanałów ogólnospławnych i sanitarnych jego długość osiągnie 7,5 km.