Roboty modernizacyjne odbędą się w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej", który współfinansowany jest przez Unię Europejską. Jego wartość wynosi ponad 17,6 mln EUR, z czego 85% pokrywane jest  z Funduszu Spójności.

Projekt "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej" złożony jest z czterech niezależnych kontraktów budowlanych. Pierwszy z nich obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wadowicach, drugi - budowę 27 km sieci kanałów, trzeci - budowę 25 km kanalizacji sanitarnej w Choczni, Ponikwi oraz Wadowicach, a czwarty - modernizację Zakładu Uzdatniania Wody. Całkowity czas realizacji projektu mieści się w latach 2005 - 2010.