Znaczna część sieci utworzona zostanie w systemie grawitacyjnym. Tam, gdzie nie ma możliwości technicznych wykorzystania kanałów grawitacyjnych, zastosowany zostanie system tłoczny.
Projekt przewiduje budowę 10 090 m kanalizacji grawitacyjnej, dwóch pompowni przydomowych, pięciu pompowni sieciowych.
Uzupełnieniem systemu będzie 3 520 m rurociągów tłocznych w Suchym Dębie oraz 2740 m kanalizacji grawitacyjnej, dwóch pompowni przydomowych, dwóch pompowni sieciowych i 2 740 m rurociągów tłocznych w Osicach. Odbiornikiem ścieków będzie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu ELA-6, znajdująca się w Suchym Dębie, a ścieki oczyszczone spływać będą do rowu melioracyjnego będącego dopływem Kanału Kozi Rów, należącego do zlewni rzeki Motławy.
Kolektory grawitacyjne, tłoczne oraz pompownie będą lokalizowane wzdłuż dróg. Takie ich położenie ułatwi eksploatację i konserwację sieci.