Decyzję o zaakceptowaniu wykazu ostatecznie zaakceptuje Rada Ministrów po tym, jak projekt przejdzie przez konsultacje międzyresortowe.
W KPOŚK określono aglomeracje oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć mających na celu budowę i modernizację zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych.

Program ten ma na celu głównie wdrożenie dyrektywy 91/271/EWG zobowiązującej państwa członkowskie UE do budowy systemów kanalizacyjnych we wszystkich aglomeracjach powyżej 2 tys. RLM (równoważnej liczy mieszkańców). Wymogi te Polska ma spełnić do końca 2015 r.
Aby zrealizować plany określone w KPOŚK na latach 2005 - 2015 wydanych zostanie ponad 42 mld zł. Wśród inwestycji przewidzianych jest ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej a także modernizacja lub budowa ponad 1,7 tys. oczyszczalni ścieków.