Prace będą realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Wartość projektu to 17,6 mln EUR a 85% jego wartości pochodzi z Funduszu Spójności UE.

W zakresie modernizacji zainstalowane zostaną nowe filtry piaskowe a także wybudowana zostanie nowa pompownia. Do oczyszczania wody stosowany będzie aktywny węgiel mający wysoką zdolność absorbowania zanieczyszczeń. Prace obejmą też przebudowę kotłowni zakładowej, podwyższenie utrzymujących wodę w zbiornikach filtracyjnych wałów ziemnych, modernizację urządzeń automatyki i kontroli procesu uzdatniania wody.

"Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej" to projekt składający się z czterech odrębnych kontraktów budowlanych. Jeden obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wadowicach, drugi - budowę 27 km sieci kanałów, trzeci - budowę 25 km kanalizacji sanitarnej w Choczni, Ponikwi i Wadowicach, czwarty - modernizację Zakładu Uzdatniania Wody. Projektu rozpoczęto realizować pod koniec 2005 r. a prace potrwają do roku 2010.