Współczesne procesy innowacyjne wymagają zorganizowanej współpracy biznesu, nauki, administracji i społeczeństwa oraz stworzenia regionalnych systemów innowacji, które skoordynują działania różnych instytucji wspierających rozwój biznesu. Celem projektu Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu jest przede wszystkim wzmocnienie rozwoju ośrodków innowacji w Polsce, czyli m.in. parków technologicznych, centrów innowacji i centrów transferu technologii akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych oraz sieci aniołów biznesu i funduszy seed oraz venture. Te instytucje są istotnym elementem skutecznego systemu innowacji i pełnią rolę katalizatora przepływu wiedzy, co ułatwia wdrożenie na rynku nowych rozwiązań i technologii oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Wskaźniki poziomu innowacyjności w Polsce nadal nie są wysokie w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Jak dowodzą wyniki badania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące działalności innowacyjnej, udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe (nowe lub istotnie ulepszone produkty, usługi lub procesy) w latach 2006-2008 był niższy o kilka procent niż w poprzednim okresie badawczym. W przemyśle wyniósł 21,3%, a w sektorze usług - 15,6%.

Zadania w ramach projektu PARP, takie jak: przygotowanie, wydanie i rozpowszechnianie publikacji; doradztwo, szkolenia, przygotowanie, organizacja i obsługa spotkań, seminariów oraz wyjazdów studyjnych, będą realizować eksperci - autorytety w dziedzinie różnych form pobudzania innowacyjności, posiadający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne doświadczenie płynące z pracy na rzecz instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu w kraju i zagranicą.

Pierwsze działania polegać będą na identyfikacji i opisaniu głównych szans i mocnych punktów oraz barier i problemów polskiego systemu komercjalizacji wiedzy, przede wszystkim w systemie prawnym i instytucjonalnym. Następnie powstanie publikacja opisująca obecny system komercjalizacji wiedzy, czyli m.in. wdrażanie nowych technologii do obrotu gospodarczego. Później zostaną opracowane konkretne rekomendacje dla zmian w systemie prawnym.