• Najwięcej, 425 mln zł, otrzymał projekt redukcji emisji tlenków siarki w Elektrowni Bełchatów
  • 42 mln zł zostaną wydane na ograniczenie emisji pyłów w bloku 2 tej elektrowni
  • Łącznie 11 mln zł otrzymały przedsięwzięcie rozwoju sieci ciepłowniczych

Łączna wartość proekologicznych przedsięwzięć PGE (bez ciepłowniczych) wynosi 600 mln, natomiast całkowite wsparcie dla sześciu projektów wyniesie 500 mln zł.

Wsparcie unijne i krajowe

Od ponad 30 lat NFOŚiGW wspiera inwestycje prośrodowiskowe w całej Polsce. Rocznie przeznaczamy na ten cel około 6 mld zł, którymi dysponujemy w ramach krajowego i zagranicznego budżetu, w tym środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisane dzisiaj umowy o dofinansowanie znacząco przyczynią się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji (pyłów, siarki, rtęci), a tym samym do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy – powiedział wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski podczas podpisania umów o dofinansowanie sześciu inwestycji Grupy PGE.


Najwięcej na redukcję emisji

Najwięcej, 425 mln zł w formie pożyczki z programu NFOŚiGW „Energia Plus”, PGE otrzyma na zadania związane z redukcją emisji tlenków siarki z bloków 3-6 oraz 8-12 w Elektrowni Bełchatów. Dodatkowe 42 mln zł z tego samego programu zostaną wydane na zmniejszenie emisji pyłu z bloku nr 2 tej samej elektrowni. Z kolei z programu NFOŚiGW Sokół (wsparcie wdrożeń wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych) koncern otrzyma prawie 18 mln zł na ograniczenie emisji rtęci z bloków 2–12 i 14.

Dotacje do ciepłownictwa

Mniejsze dofinansowanie otrzymały przedsięwzięcia ciepłownicze. To dwie dotacje ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu). 9 mln zł przeznaczono na modernizację sieci i węzłów w Toruniu, a 2 mln na przyłączenia nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach i Świętej Katarzynie.

W bieżącym roku także planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie projektów na sumę ponad 400 mln zł. Największa kwota, o jaką będziemy ubiegać się w tym roku, dotyczy wsparcia realizacji projektu budowy Elektrociepłowni Nowa Czechnica – powiedział prezes Grupy PGE Wojciech Dąbrowski.

Dofinansowane projekty – program Energia Plus

Obniżenie emisji SO2 na blokach 3-6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Kompleksowa modernizacja istniejących instalacji odsiarczania spalin na blokach od 3 do 6 oraz rozbudowa układów odwadniania gipsu, modernizacja układów transportu gipsu, a także rozbudowa istniejącej młynowni kamienia wapiennego w zakresie dwóch linii mielenia dla mokrego odsiarczania spalin bloków nr 2–12.

Kwota dofinansowania: pożyczka 209 mln zł. Termin zakończenia: czerwiec 2021 r.

Obniżenie emisji SO2 na blokach 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Modernizacja istniejących instalacji odsiarczania spalin w celi ograniczenia emisji dwutlenku siarki.

Kwota dofinansowania: 216 mln zł. Termin zakończenia: styczeń 2022 r.

Obniżenie emisji pyłu na bloku 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Wykonanie prac projektowo-dokumentacyjnych (w tym projektów podstawowego, wykonawczego i budowlanego oraz dokumentacji montażowej, powykonawczej i koncesyjnej), dostawa urządzeń i wykonawstwo prac na terenie obiektu.

Kwota dofinansowania: ponad 41 mln zł.

Dofinansowane projekty – program „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1, Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”:

Obniżenie emisji rtęci na blokach 2-12 i 14 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów

Cel to ograniczenie emisji rtęci pochodzących z procesów energetycznego spalania, dostosowanie do najlepszych osiągalnych technologii (ang. Best Available Technology – BAT). Element innowacyjny to dobór składu mieszanek soli bromu uwzględniających skład węgla brunatnego spalanego w elektrowni Bełchatów oraz odpowiednim doborze miejsca dawkowania mieszanek.

Kwota dofinansowania: pożyczka 18 mln zł. Termin zakończenia: grudzień 2021 r.

Dofinansowane projekty – program POIiŚ 2014-2020 (działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu)

Modernizacja sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych w Toruniu – etap II

Budowa w Toruniu ponad 9 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 45 szt. węzłów cieplnych. Efekt ekologiczny: spadek emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

Kwota dofinansowania: 9 mln zł. Termin zakończenia: 2022 r.

Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie

Budowa prawie 3 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 27 indywidualnych węzłów cieplnych.

Kwota dofinansowania: 2 mln zł. Termin zakończenia: 2022 r.

Przeczytaj także: Przyspieszenie programu budowy elektrowni atomowej w Polsce