Firma ZRI Chrobok w ramach robót dla firmy J&P AVAX wykonała tymczasowe zabezpieczenia trzech zbiorników retencyjnych, pogrążając ponad 8500 m2 grodzic stalowych oraz stałą obudowę koryta dwóch rowów melioracyjnych RM17 i RM18. Projekty wykonawcze rowów melioracyjnych otrzymane od Zamawiającego zakładały wykonanie koryta w obudowie z grodzic stalowych GU16-400 pozostawianych w gruncie. Obudowa występowała na długości 60,0 m dla rowu RM17 oraz 340,0 mb dla rowu RM18. Pomiędzy poszczególnymi odcinkami rowów w ramach przedmiotowego kontraktu wykonano obiekty inżynieryjne, mosty drogowe MD475B i MD475A oraz most autostradowy MA475. Szerokość rowu na długości była zmienna, wynosiła od 2,0 do 6,0 m i była uzależniona między innymi od szerokości wspomnianych obiektów inżynieryjnych.

Firma ZRI Chrobok w październiku 2008 r., po wykonaniu przez Generalnego Wykonawcę wstępnego obniżenia terenu o około 2,0 m, przystąpiła do pogrążania grodzic na rowie RM18. Ze względu na konieczność zachowania odpowiedniego spadku rowu i niewielkich dopuszczalnych odchyłek w pionie oraz w poziomie, wykonanie obudowy wymagało dużego doświadczenia oraz precyzji. Podczas wykonywania rowu na bieżąco kontrolowano rzędną góry grodzic i w razie potrzeby korygowano położenie poszczególnych grodzic. Łącznie pogrążono 6821,41 m2 grodzic o długości od 6,0 m do 11,0 m.

Po wbiciu grodzic dla poszczególnych odcinków i zamontowaniu tymczasowych ram oraz rozparć stalowych, Generalny Wykonawca przystąpił do robót ziemnych. Projekt zakładał również zespawanie zamków grodzic od wewnętrznej strony rowów na wysokości 1,0 m od dna wykopu. Po zespawaniu zamków przez firmę ZRI Chrobok, firma J&P AVAX wykonała w dnie rowu koryto żelbetowe oraz żelbetowy oczep spinający górną krawędź grodzic. Prace związane z pogrążaniem grodzic zakończono w czerwcu 2009 r. Pomimo występujących warunków gruntowych – warstw gruntów plastycznych i przewarstwień gruntów miękkoplastycznych – powodujących utrudnienia w utrzymaniu wymaganych odchyłek, prace wykonano zgodnie z projektem wykonawczym z założoną dokładnością.