Wybrany wariant musiał umożliwić wykonanie wykopów pod posadowienie podpór, prace palowe pod każdą z nich oraz swobodny przejazd wzdłuż budowanego obiektu w celu prowadzenia prac i montażu elementów prefabrykowanych. Ostatecznie podjęto decyzję o wyborze wariantu, który zakładał usypanie grobli przecinającej staw Moczury i w miejscach wykonania podpór wiaduktu usypania pryzm ziemi, zabezpieczonych ścianką z grodzic stalowych.

Na przełomie kwietnia i maja 2007 r. powstał projekt wykonawczy zabezpieczenia ścian wykopów poszczególnych podpór. Projekt obejmował zabezpieczenie każdej podpory osobno. Komory miały wymiary 37,0 m długości i 8,0 m szerokości. Ze względu na zmienną głębokość dna stawu oraz występujące warunki gruntowe, długości pogrążanych grodzic różniły się na poszczególnych komorach i wynosiły od 6,0 m do 10,0 m.
W połowie maja 2007 r. Zakład Robót Inżynieryjnych Chrobok rozpoczął pogrążanie pierwszych grodzic dla podpór w osi 14 oraz 15. Jednocześnie Firma J&P AVAX prowadziła prace związane z usypywaniem grobli i pierwszych pryzm. Prace związane z pogrążaniem grodzic prowadzone były przez kilka zespołów roboczych, w celu zapewnienia szybkiego postępu robót i udostępnienia frontu Generalnemu Wykonawcy.

Ze względu na występujące warunki gruntowe, uniemożliwiające pogrążanie grodzic stalowych przy użyciu wibromłotów, na kilku komorach, w celu dobicia grodzic na projektowaną głębokość, konieczne było zastosowanie kafara. Po zakończeniu prac związanych z wbiciem grodzic dla pierwszych komór, Firma Chrobok przystąpiła do montażu ram stalowych i rozpór z rur stalowych, które stanowiły pośrednie podparcie zapewniające stateczność ścianek. Zastosowanie pośredniego podparcia było konieczne ze względu na znaczną głębokość wykopu oraz występujący napór wody.
Roboty związane z wykonaniem oraz demontażem zabezpieczeń dla obiektu WA470 trwały do czerwca 2008 r. Firma Chrobok, w celu wykonania zadania, pogrążyła 3050 szt. grodzic stalowych w łącznej ilości 10500 m2 i zamontowała 180 t ram stalowych.
Prowadzenie robót przez kilka zespołów roboczych i jednoczesne wykonywanie prac przez Generalnego Wykonawcę odbywało się sprawnie i dzięki zaangażowaniu Zakładu Robót Inżynieryjnych Chrobok i firmy J&P AVAX, pozwoliło zakończyć prace zgodnie z harmonogramem, pełnym sukcesem.