W skład komitetu organizacyjnego konferencji wchodzili: Marek Cała, Jerzy Cieślik, Jerzy Flisiak, Danuta Flisiak, Piotr Małkowski, Sebastian Olesiak, Jan Walaszczyk (przewodniczący), Daniel Wałach oraz Dariusz Wiewiórka. Konferencję zaszczycił swoja obecnością Jego Magnificencja Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Antoni Tajduś. Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii od ponad 30 lat umożliwia wymianę poglądów pomiędzy środowiskami naukowymi i przemysłem. Konferencja ta pozwala także na lepsze poznanie i zrozumienie zagadnień związanych z problematyką geotechniki, geomechaniki, budownictwa specjalnego czy też w szerszym rozumieniu geoinżynierii. Duże zainteresowanie konferencją ma swoje odbicie w ilości zgłoszonych referatów, będących często efektem współpracy pomiędzy teoretykami i praktykami. Edukacyjna funkcja szkoły tradycyjnie realizowana jest poprzez wykłady uznanych autorytetów w różnych dziedzinach. W tej edycji szkoły wykłady wygłosili: Dariusz Łydżba z Politechniki Wrocławskiej, Anna Siemińska-Lewandowska z Politechniki Warszawskiej, Marek Cała z AGH, Zbigniew Sikora z Politechniki Gdańskiej, Edward Maciąg z Politechniki Krakowskiej, Stanisław Dobrociński z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Marek Kwaśniewski z Politechniki Śląskiej, Joanna Pinińska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Tomasz Strzelecki z Politechniki Wrocławskiej. Tematyka tych wykładów obejmowała problemy podstawowe - związane z modelowaniem matematycznym procesów zachodzących w ośrodkach gruntowych, aplikacyjne - dotyczące projektowania ścianek szczelnych i szczelinowych, oddziaływania drgań na budynki i współpracy deformującego się podłoża z nasypami, oraz doświadczalne - dotyczące metodyki badań polowych i laboratoryjnych skał i gruntów. Pierwsza, poniedziałkowa sesja pod patronatem Oddziału Małopolskiego Polskiego Komitetu Geotechniki dotyczyła problematyki osuwisk. Przedstawiono na niej kilka ciekawych referatów, związanych z prognozowaniem, zapobieganiem i stabilizacją osuwisk. W trakcie Sesji Młodych Geoinżynierów adepci nauki przedstawiali swoje referaty pod okiem jury złożonego z profesorów Jana Gaszyńskiego z Politechniki Krakowskiej, Ryszarda Izbickiego z Politechniki Wrocławskiej i Zbigniewa Sikory z Politechniki Gdańskiej. Jednogłośną decyzją jury wyróżniony został referat Karoliny Gorskiej z Politechniki Wrocławskiej zatytułowany "Problemy stateczności pionowej szczeliny w gruncie". Duże zainteresowanie wzbudziła sesja poświęcona problemom stateczności nasypów drogowych zlokalizowanych na terenach poddanych działalności górniczej. Przedstawiono na niej krytyczną ocenę stosowanych dotychczas zabezpieczeń nasypów, które zdaniem większości prelegentów nie zapewniają odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa w warunkach oddziaływania deformacji górniczych. W sesji dotyczącej laboratoryjnych i polowych badań w geoinżynierii omówiono nowoczesną metodykę badań geomechanicznych własności skał i gruntów. Tematem kolejnej sesji były problemy geotechniki i budownictwa specjalnego. Przedstawiono na niej zagadnienia związane przede wszystkim z interpretacją wyników doświadczeń i ich zastosowaniem do projektowania naziemnych obiektów inżynierskich. W ramach sesji "Problemy górnictwa i budownictwa podziemnego" zaprezentowano szereg referatów związanych z prognozowaniem zagrożeń naturalnych w górnictwie oraz badaniem stateczności obiektów w kopalniach podziemnych. Podczas ostatniej sesji zatytułowanej "Wpływ budowli podziemnych na obiekty powierzchniowe" omawiano wybrane problemy współpracy budynków i budowli naziemnych z podłożem w strefach oddziaływania robót górniczych. Bardzo ciekawe wystąpienia promocyjne przygotowali także przedstawiciele firm uczestniczących w obradach. Reprezentanci firmy Geobrugg przedstawili interesującą prezentację dotyczącą zastosowania zabezpieczeń przed spadającymi odłamkami skał, lawinami błotnymi oraz śnieżnymi. Reprezentanci firmy Titan zapoznali uczestników z technologią i możliwymi zastosowaniami systemu iniekcyjnych mikropali, kotew i gwoździ gruntowych w geoinżynierii. Prezes Przedsiębiorstwa Realizacyjnego Inora przedstawił informacje dotyczące uwieńczonych sukcesem inwestycji zrealizowanych w dziedzinie wdrażania geosyntetyków w polskim budownictwie komunikacyjnym. Przedstawiciel firmy Surpac-Minex pokazał ogromne możliwości systemu oprogramowania Surpac-Minex dla modelowania i projektowania eksploatacji podziemnej i odkrywkowej wszelkiego typu złóż. Na stoisku firmy Polyfelt można było zapoznać się z całą gamą geowłóknin wykorzystywanych w budowie dróg, kolei, składowisk odpadów, systemów drenażowych, w konstrukcjach z gruntów zbrojonych oraz budownictwie wodnym. W materiałach konferencyjnych zamieszczono teksty 70 referatów, obejmujących szerokie spektrum zagadnień zarówno poznawczych, z wykorzystaniem rozwiązań teoretycznych i badań podstawowych, jak i praktyczne problemy inżynierskie o charakterze aplikacyjnym. Zapraszamy na kolejną XXX Zimową Szkołę Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, która odbędzie się w marcu 2007 roku w Sudetach.