Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Rektor Politechniki Krakowskiej, Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Polski Komitet Geotechniki, Urząd Miejski w Sandomierzu oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Sponsorem generalnym sandomierskiego spotkania był ArcelorMittal, a sponsorami złotymi zostały firmy: Aarsleff sp. z o.o., ATM sp. z o.o., BBV Systems sp. z o.o., Tech Data Polska sp. z o.o., Zakład Inżynieryjny GEOREM sp. z o.o., Keller Polska sp. z o.o., Minova Ekochem SA oraz Titan Polska sp. z o.o. Patronat medialny nad imprezą sprawował dwumiesięcznik branżowy „Geoinżynieria drogi mosty tunele” oraz portal inzynieria.com.

Gości zgromadzonych na otwarciu Konferencji powitała Monika Socha-Kośmider, redaktor naczelna dwumiesięcznika „Geoinżynieria drogi mosty tunele”. W czasie obrad referaty wygłosiło wielu uznanych w branży przedstawicieli świata naukowego, a swoje produkty, usługi i możliwości zaprezentowali wykonawcy, producenci, dostawcy i projektanci. W trakcie pierwszego dnia odbyły się trzy sesje: dwie poświęcone geoinżynierii w budownictwie oraz jedna o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych. Drugi dzień upłynął pod znakiem obrad o tematyce przeciwpowodziowej oraz przeciwosuwiskowej.

Pierwszą sesję, poświęconą zagadnieniu geoinżynierii w budownictwie rozpoczął, swym wystąpieniem dr hab. inż. prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej Kazimierz Gwizdała, który zaprezentował wpływ technologii pali na ich nośność i stan podłoża gruntowego. Następnie Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski opowiadał o skutkach powodzi, która dotknęła miasto w maju i czerwcu 2010 r. W swym wystąpieniu nie tylko skupił się na usuwaniu skutków powodzi na terenie prawobrzeżnego Sandomierza, ale też omówił działania podejmowane ze strony samorządu lokalnego oraz pozostałych jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mające na celu ochronę miasta.

Później mgr inż. Michał Kowalski z Akademii Górniczo-Hutniczej przedstawił przestrzenną analizę układu ściana szczelinowa - płyta fundamentowa - pale dla budynku Centrum Kongresowego w Krakowie. Analizowane w referacie przypadki dotyczyły nie tylko normalnej pracy konstrukcji, ale także wariantów z wodą występującą pod fundamentem oraz z wodą znajdującą się w podziemnej części obiektu. Wybrane zagadnienia budowy II linii metra w Warszawie przedstawił Uczestnikom Konferencji podczas swojego wystąpienia dr inż. Wojciech Grodecki z Politechniki Warszawskiej, a współautorką referatu była prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska.

Z kolei prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki z Politechniki Gdańskiej, omówił wykonawstwo i projektowanie wzmocnienia gruntu w technologii wgłębnego mieszania DSM, dzięki czemu przybliżył dobrą praktykę wykonawczą i projektową, która powinna być powszechnie przestrzegana w tym obszarze. Reprezentant Politechniki Wrocławskiej - dr inż. Jarosław Rybak zaprezentował pomiar przemieszczeń poziomych w czasie próbnych obciążeń bocznych pali fundamentowych. Przedstawił on m.in. wyniki wielu próbnych obciążeń poziomych par pali fundamentowych stanowiących fundamenty ekranu akustycznego na krawędzi skarpy wysokiego nasypu drogowego, natomiast w podsumowaniu zawarł wstępne wnioski dotyczące modelowania numerycznego próbnych obciążeń poziomych.

W dalszej części dr inż. Dariusz Sobala z firmy Aarsleff sp. z o.o. omówił praktyczne przykłady efektywnego wykorzystania różnego rodzaju badań w projektowaniu pali. Alan Rajchel z ATM sp. z o.o. zaprezentował najważniejsze aspekty i szczegóły techniczne systemów geotechnicznych SAS, które są stosowane w nowoczesnym budownictwie geoinżynieryjnym do wykonywania mikropali, kotew i gwoździ gruntowych, zaś Piotr Piórko z BBV-Systems sp. z o.o. przedstawił systemy BBV używane przy rozwiązywaniu problemów związanych z wykonawstwem kotew gruntowych.

Następnie Piotr Karbownik reprezentujący CEMEX Polska sp. z o.o. przybliżył słuchaczom mieszanki wypełniające GRUNTON® stosowane przy zagęszczaniu gruntu bez wibracji, a Tomasz Stanisławek z Keller Polska sp. z o.o. opowiedział o przykładach łączenia różnych technologii geotechnicznych przy realizacji kompleksowych projektów budowlanych. Później uczestnicy Konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpienia Macieja Wrony z firmy SolData Hungarian Branch Office na temat nowoczesnych technik kontrolno-pomiarowych i rozwiązań technologicznych wspomagających kontrolę procesu wznoszenia i eksploatacji obiektów budowlanych. Jakub Sierant z firmy TITAN POLSKA sp. z o.o., omówił fundament mikropalowy obiektu mostowego w ciągu drogi ekspresowej S3 w zakresie projektu, realizacji i efektów.

Tematem trzeciej sesji były zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Rozpoczął ją dr inż. Michał Grodecki z Politechniki Krakowskiej, który zaprezentował modelowanie numeryczne w projektowaniu i ocenie stanu wałów przeciwpowodziowych. Przedstawił metodologię modelowania numerycznego zjawisk filtracyjnych i mechanicznych zachodzących w obrębie wału przeciwpowodziowego i jego podłoża w trakcie przejścia fali wezbraniowej. Następnie Michał Januszewski z firmy ArcelorMittal zaprezentował grodzice w konstrukcji wału przeciwpowodziowego, które to stanowią najprostszą i najbardziej opłacalną metodę, jeśli chodzi o zapewnienie stabilności systemów wałów.

Na temat zastosowania technologii wgłębnego mieszania gruntu TRENCHMIX® do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych przy modernizacji wałów przeciwpowodziowych w rejonie Sandomierza wypowiedział się Mariusz Hoffmann, przedstawiciel SOLETANCHE POLSKA sp. z o.o. Technologia ta jest jedną z metod głębokiego fundamentowania i poprawy parametrów gruntu bez jego wydobywania. Kolejnym prelegentem był Marek Czarnacki, reprezentujący firmę S. i A. PIETRUCHA sp. z o.o., który omówił grodzice PVC, a także zastosowanie, funkcje i sposoby montażu Geosiatki Polgrid, wykorzystywanej w budownictwie ziemnym i komunikacyjnym, m.in. do: wzmacniania konstrukcji dróg kołowych i szynowych, zbrojenia fundamentów konstrukcji inżynieryjnych, a także zwiększania stateczności zapór i nasypów zbrojonych. Pierwszy dzień obrad zakończył się wystąpieniem Zbigniewa Beckera z Ekotech-Centrum sp. z o.o. na temat zarysu Zielonej Geotechniki (Green Geotechnics).

Drugi dzień Konferencji również obfitował bogatym programem. Początkowa sesja dotyczyła zabezpieczeń przeciwpowodziowych. O wodzie w konstrukcjach geotechnicznych opowiedział mgr inż. Piotr Rychlewski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Następnie prof. dr hab. Zbigniew Sikora z Politechniki Gdańskiej przedstawił efektywne i ekonomiczne metody wzmacniania wałów przeciwpowodziowych na podstawie możliwości firm: Polbud Pomorze sp. z o.o. oraz Terra Mix sp. z o.o.

Przekonywał, że zastosowanie kompleksowego, skutecznego i stosunkowo taniego rozwiązania, jakim jest technologia mikrowybuchów w połączeniu z zagęszczaniem impulsowym dla wzmocnienia konstrukcji wału przeciwpowodziowego, może przynieść szybkie efekty w długoterminowej perspektywie renowacji wałów. Następnie Piotr Paluch z firmy Tech Data zaprezentował oprogramowanie Autodesk, wspomagające projektowanie obiektów inżynierii wodnej. Wyjaśnił, że narzędzia aplikacji AutoCAD Civil 3D przyspieszają i automatyzują projektowanie korytarzy wodnych oraz wykonanie studium powodziowego.

Na temat nowoczesnej ochrony przeciwpowodziowej Mobilna Grobla wypowiedział się Marcin Zieliński z firmy GEOTEX sp. z o.o. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z informacjami dotyczącymi nowego, bardzo wydajnego systemu pozwalającego na zbudowanie ochrony przeciwpowodziowej do wysokości 2,5 m w bardzo krótkim czasie, bez dodatkowego transportu materiałów i bez użycia ciężkiego sprzętu. Referat o wykorzystaniu grodzic stalowych w ochronie przeciwpowodziowej wygłosił Tomasz Żyrek z Prywatnego Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Gerhard Chrobok Sp. J. (obecnie PPI CHROBOK S.A.). Na konkretnych przykładach przedstawił on duże możliwości zastosowania ścian z grodzic w sytuacjach awaryjnych w czasie powodzi i bezpośrednio po niej. Ściany te dają szybki i oczekiwany efekt ochrony przed żywiołem, a także mogą być wykorzystywane jako konstrukcje podczas odbudowy osuniętych wałów i nasypów komunikacyjnych. Sesja zakończyła się wystąpieniem przedstawicieli firmy Tecniwell srl - Alberto Battini i Roberto Camporesi oraz Antoniego Domaszewskiego z AD sp. z o.o. Zaprezentowali oni sprzęt firmy Tecniwell do technologii JET GROUTING, kolumn DSM i wzmocnień wałów przeciwpowodziowych.

Kolejna sesja była poświęcona zabezpieczeniom osuwisk. Dr hab. inż. Aleksander Urbański z Politechniki Krakowskiej omówił na podstawie przykładów modelowanie komputerowe zagadnień propagacji osuwisk oraz konstrukcji zabezpieczających stateczność zboczy. Skupił się na metodzie komputerowej analizy stateczności opartej o modelowanie Metodą Elementów Skończonych zagadnień sprężysto-plastycznych i algorytm tzw. redukcji C-fi. Zagadnienie projektowania i robót geoinżynieryjnych związanych z zabezpieczaniem osuwisk przybliżył Marcin Dulski z Zakładu Inżynieryjnego "GEOREM" sp. z o.o. Przedstawił on procesy związane z poprawnym przebiegiem inwestycji zwanej „zabezpieczenie osuwiska", poczynając od właściwego zaprojektowania robót geologicznych poprzez analizę ich wyników, dobór właściwej technologii zabezpieczenia i wykonanie prac geoinżynieryjnych. W dalszej części Peter Fekeč z GEOTECHNIK s.r.o. zaprezentował doświadczenia w naprawie osuwisk struktur drogowych poprzez innowacyjne metody głębokiego odwodnienia. Powołując się na przykłady opowiedział o realizacjach, w których obniżenie poziomu wód gruntowych odegrało kluczową rolę w pomyślnym rozwiązaniu stabilizacji stoku i naprawy dróg.

Następnie mgr inż. Justyna Adamczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej wygłosiła referat dotyczący płaskiej i przestrzennej analizy stateczności składowiska odpadów niebezpiecznych The Kettleman Hills, na którym doszło do awarii wskutek ruchu mas ziemnych wzdłuż powierzchni poślizgu zlokalizowanej w warstwie geosyntetyków i charakteryzującej się stosunkowo niskimi właściwościami wytrzymałościowymi w porównaniu z warstwą odpadów i warstwą podłoża. Sesję zamknęło wystąpienie dr. inż. Mieczysława Kani z Politechniki Poznańskiej poświęcone numerycznej symulacji zsuwów strukturalnych w budownictwie komunikacyjnym. Przedstawił on przykłady obiektów, w których mimo korzystnych wartości parametrów poszczególnych warstw podłoża i pozytywnej oceny zapasu bezpieczeństwa, doszło do utraty stateczności i wystąpienia procesów osuwiskowych.

Ponad 20 firm podczas sandomierskiej konferencji prezentowało się również w postaci bannerów reklamowych, a firmy ATM sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA sp. z o.o., TITAN POLSKA sp. z o.o. oraz ATLAS COPCO POLSKA sp.  z o.o. zorganizowały stoiska wystawiennicze.
W trakcie całej konferencji nie zabrakło wielu okazji do nawiązywania kontaktów biznesowych i mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocują one lukratywnymi kontraktami.

Wieczorem 8 listopada odbyła się uroczysta Gala, w trakcie której zostały wręczone branżowe nagrody TYTAN 2011, przyznawane przez dwumiesięcznik „Geoinżynieria drogi mosty tunele” w trzech kategoriach: geoinżynieria, budownictwo podziemne oraz budownictwo mostowe. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach spośród 15 nominowanych firm wyłoniło Jury, którego skład tworzyli:
- Dr hab. inż. Marek Cała, prof. nadzw. z Akademii Górniczo-Hutniczej
- Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
- Dr inż. Wojciech Grodecki z Politechniki Warszawskiej
- Dr hab. inż., prof. nadzw. PG Kazimierz Gwizdała z Politechniki Gdańskiej
- Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas Prorektor Politechniki Wrocławskiej
- Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski z Politechniki Warszawskiej
- Dr inż. Karol Ryż z Politechniki Krakowskiej
- Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska z Politechniki Warszawskiej
- Mgr inż. Monika Socha-Kośmider z dwumiesięcznika „Geoinżynieria drogi mosty tunele”
- Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
- Dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące nominowanych i nagrodzonych firm zostały zaprezentowane w osobnym tekście, oraz w poniższej tabeli, natomiast fotogalerię można zobaczyć tutaj.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, jak i pozostałym firmom nominowanym, i życzymy jeszcze większych sukcesów w przyszłości.
Po wręczeniu nagród reszta wieczoru upłynęła przy muzyce zespołu muzycznego USC®.

Na zakończenie sandomierskiego spotkania nasi goście mieli jeszcze możliwość zwiedzenia z przewodnikiem Podziemnej Trasy Turystycznej „Sandomierskie lochy”.

Na koniec jeszcze raz serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich Sponsorów, Prelegentów oraz licznie przybyłych Gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas tego premierowego, ale jakże udanego spotkania. Już dziś zapraszamy do współpracy i udziału w przyszłorocznej konferencji, która odbędzie się w dniach 16-17 października 2012 r. w Sandomierzu.

Zobacz fotogalerię z konferencji

Zobacz fotogalerię z gali rozdania nagród TYTAN 2011

Laureaci nagród:

TYTANY 2011

TYTANY 2010

TYTANY 2009

TYTANY 2008

TYTANY 2007

TYTANY 2006