Kategorie geotechniczne

Kategorię geotechniczną ustala się w Opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego.

Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje niewielkie budynki stawiane w prostych warunkach gruntowych (np. domy jednorodzinne), drugą – większe obiekty posadawiane w prostych lub złożonych warunkach gruntowych. Trzecia kategoria geotechniczna to budowle zlokalizowane w skomplikowanych warunkach gruntowych lub różne nietypowe obiekty budowlane wymienione w § 4.3.3 b-h Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463), na przykład zapory wodne, elektrownie, budynki wysokościowe, tunele.

Zakres badań

W pierwszej kategorii wystarczy ograniczony zakres badań geotechnicznych. Przeprowadza się je tylko wtedy, gdy nie ma geologicznych danych archiwalnych z danego terenu. Dopuszczalne są małośrednicowe wiercenia nierurowane, a z próbek z nich pobranych wykonuje się analizę makroskopową. Do określenia stanu gruntów spoistych stosuje się badania makroskopowe (wałeczkowanie), a gruntów niespoistych – sondowanie. Wartość parametrów geotechnicznych można określać na zasadzie zależności korelacyjnych.

W przypadku drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej wymagane są szczegółowe badania terenowe i laboratoryjne. Ich zakres uzgadnia się z projektantem budynku albo z wykonawcą robót geotechnicznych – zależy to od specyfiki obiektu oraz od warunków gruntowych. Badania muszą doprowadzić do określenia rodzaju i fizycznych oraz mechanicznych parametrów gruntu. Te ostatnie to m.in. spójność, kąt tarcia wewnętrznego, moduł odkształcenia. Badania, o których mowa, to sondowania statyczne, dynamiczne i obrotowe, badania dylatometryczne i presjometryczne, próbne obciążenia gruntu, a także badania pobranych z wierceń próbek gruntu w laboratorium. Przy budowlach ziemnych, czy składowiskach odpadów wykonuje się badania wodoprzepuszczalności gruntów, natomiast przy wzmacnianiu gruntów przeprowadza się badania materiałów wykorzystywanych do ulepszenia podłoża gruntowego oraz badania już wzmocnionych gruntów. Konieczne jest również ustalenie chemicznych właściwości wód gruntowych.

Wyniki badań przedstawia się w opracowaniu pod nazwą Dokumentacja badań podłoża gruntowego, przy czym dla złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych wykonuje się dodatkowo Dokumentację geologiczno – inżynierską.

Przedsiębiorstwo Geologiczne „Geoprojekt Szczecin” wykonuje pełen zakres opisanych badań i opracowuje Opinie geotechniczne, Dokumentacje badań podłoża i Dokumentacje geologiczno–inżynierskie. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie http://www.geoprojekt.szczecin.pl.