Stowarzyszenie PE100+, założone 24 lutego 1999r., jest organizacją skupiającą pięciu producentów polietylenu dużej gęstości (HDPE), której celem jest zagwarantowanie najwyższego poziomu jakości w produkcji i w przetwórstwie materiału klasy PE100 przeznaczonego do wytłaczania rur ciśnieniowych. Celem Stowarzyszenia jest również stworzenie marketingowej platformy w celu promocji stosowania rurociągów z polietylenu.
Właśnie Stowarzyszenie PE100+ było organizatorem konferencji technicznej pt. "PE100+. Niezawodne systemy wodociągowe i kanalizacyjne z polietylenów nowej generacji", która odbywała się w dniach 4-5 marca 2004 r. w Ustroniu. Patronat nad konferencją objął Zarząd Główny PZITS. Konferencja była adresowana głównie do przedstawicieli zakładów wodociągowych, ale oprócz nich udział wzięli także projektanci i przedstawiciele producentów rur.
Po krótkiej prezentacji poświęconej historii i celom działania Stowarzyszenia PE100+ (Robin Bresser, Stowarzyszenie PE100+) wygłoszono dziewięć referatów. Zalety materiałów polietylenowych nowej generacji zaprezentował Andre Scheelen, przedstawiciel Stowarzyszenia PE100+. Dr hab. inż. Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej przedstawił wyniki badań struktury materiałowej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce oraz niezawodności rurociągów budowanych z różnych materiałów. Doświadczenia w zakresie budowy i eksploatacji rurociągów polietylenowych w PEWIK Gdynia zaprezentował Dyrektor ds. Eksploatacji tego przedsiębiorstwa mgr inż. Wiesław Kujawski. Tematem referatu wygłoszonego przez dr inż. Krzysztofa Bortela z Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem", Przewodniczącego Komitetu Technicznego No. 140 ds. "Rur, kształtek i armatury z tworzyw sztucznych", były aktualne normy polskie i europejskie dotyczące rurociągów polietylenowych. Drugą część konferencji rozpoczęły trzy wystąpienia przedstawicieli producentów rur, którzy przedstawili nowoczesne metody układania nowych rurociągów oraz modernizacji starych przewodów z wykorzystaniem rur z PE100. Swoje referaty zaprezentowali: mgr inż. Anna Wróblewska z firmy Wavin Metalplast-Buk, mgr inż. Jacek Roman z firmy KWH Pipe oraz mgr Bartłomiej Sady z firmy Rurgaz. Technologie budowy rurociągów polietylenowych przybliżył mgr inż. Andrzej Roszkowski z firmy ARC a właściwości PE nowej generacji w zastosowaniach rurowych przedstawił dr inż. Henryk Rydarowski z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Warto odnotować, że organizatorzy do materiałów konferencyjnych dołączyli aktualną wersję normy PN-EN 805:2002 "Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych" oraz opracowanie pt. "Układanie rurociągów polietylenowych w gruncie" stworzone na podstawie normy PN-ENV 1046:2002(u) "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią".
Konferencja odbywała się w malowniczej scenerii gór Beskidu Żywieckiego pokrytych śniegiem w pięciogwiazdkowym hotelu Belweder. Ogółem w konferencji uczestniczyło 135 osób.