Projekt został objęty dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności. Wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu ograniczonego zostało konsorcjum firm: Hydrobudowa 9 S.A., PRG Metro Sp. zo.o., KWG S.A.
Swoje oferty złożyły również konsorcja Polaqua (Sonntag, Altkom) oraz Max Bogl Polska (Max Bogl Niemcy, Alpinie, WUWA Bau).
Wartość kontraktu jest równa 52,77 mln EUR netto.

Główny cele zadania „Budowa Układu Przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” podzielonego na dwa etapy stanowi umożliwienie przesyłania ścieków z lewobrzeżnych dzielnic Warszawy do zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków „Czajka". Trasa systemu kolektorów przesyłowych (ok.10 km) będzie przebiegać od kolektora Burakowskiego, usytuowanego w ul. Marymonckiej poprzez syfon pod dnem Wisły do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”.
Etap I zakłada budowę kolektora grawitacyjnego o długości równej 5714 m, 55 komór technologicznych i rewizyjnych, studni zintegrowanych na kolektorze grawitacyjnym oraz komór połączeniowej i przelewowej, które umożliwią awaryjny zrzut ścieków do Pompowni Nowodwory.

Kolektor zostanie wykonany bezwykopową technologią mikrotunelingu, przy pomocy odpowiednich, specjalistycznych maszyn. Sposób wykonania kolektora pozwoli na realizację rurociągu przy zminimalizowaniu wykonywania wykopów, hałasu, zakłóceń ruchu ulicznego oraz skróceniu czasu budowy. Najważniejszą zaletą takiego sposobu wykonania będzie uniknięcie głębokich, długich, liniowych wykopów i znaczna eliminacja robót odwodnieniowych, które przy tak głębokich wykopach miałyby istotny wpływ na środowisko. Ponadto zostanie zmniejszony do minimum transport ziemi, ograniczony do wywozu gruntu o objętości odpowiadającej objętości wbudowanych obiektów – rur i komór technologicznych.

Trasa kolektora będzie przebiegać wzdłuż ul. Modlińskiej, Światowida, Myśliborskiej. Roboty rozpoczną się pod koniec maja br. Ich zakończenie przewidywane jest na koniec 2010 r.